Wzrost aktywności na rynku carbon w kwietniu

Kwiecień na rynku uprawnień doemisji dwutlenku węgla charakteryzował się dynamicznymi wzrostami zmiennościoraz cen jednostek EUA. Przy współczynniku zmienności na poziomie 7,95 proc., cenyzamknięcia zmieniały się w przedziale 5,16-6,82 euro.

 

Potwierdzeniem ruchu wzrostowegojest odnotowanie minimum oraz maksimum cenowego odpowiednio na pierwszej sesjii na dwa dni przed końcem miesiąca. Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas sesjina której osiągnięto najwyższą od ponad dwóch miesięcy cenę zamknięcia,uprawnienia EUA notowane w grudniowych kontraktach terminowych wyceniane byłynawet po 7,07 euro. Podczas 23 dni sesyjnych uczestnicy rynku przehandlowaliłącznie 83,7 mln EUA, z czego większość (87 proc.) nabywana była poprzezaukcje.

 

W odróżnieniu od marca, w kwietniuna rynku uprawnień CER obserwowaliśmy wzmożony ruch. Uczestnicy rynku wymienilimiędzy sobą 1,317 mln jednostek, co jest prawie 5-krotnie lepszym wynikiem niżw miesiącu poprzedzającym. Ceny kiotowskich uprawnień zawierały się wprzedziale 0,39-0,46 euro.

 

Wraz z końcem kwietnia upłynąłtermin umarzania jednostek przez instalacje objęte systemem EU ETS. Zgodnie zprzedłożonymi do końca marca raportami, instalacje zobowiązane były nabyćniezbędne do rozliczenia emisji ilości odpowiednich uprawnień oraz dostarczyćje do krajowego ośrodka bilansowania. Na decyzje zakupowe miał między innymiwpływ postęp procesu rozdysponowania darmowych uprawnień na rok 2016. Podobniejak w ubiegłym roku, również w bieżącym wystąpiły opóźnienia, co skutkowałowzrostem popytu oraz cen rynkowych. Dopiero w ostatnich dniach kwietnia,zgodnie z raportem opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej, na rachunkiinstalacji wpłynęło 97 proc. planowanej puli.

 

Dodatkowym czynnikiem stymulującymcenę uprawnień w kwietniu były wypowiedzi prezydenta Francji, dotyczącemożliwości wprowadzenia wewnętrznego limitu ceny minimalnej za emisję dwutlenkuwęgla. Zgodnie z pojawiającymi się informacjami, szczegóły dotyczące działaniaproponowanej zmiany mają zostać przedstawione jesienią 2016 r., natomiastplanowanie wprowadzenia mechanizmu w życie miałoby nastąpić już na początku2017 r. W przypadku realizacji zapowiadanego planu, Francja byłaby drugim poWielkiej Brytanii krajem UE, który narzucałby na emitentów dwutlenku węgladodatkowe obostrzenia, poza regulacjami wynikającymi z uczestnictwa w systemieEU ETS. Atmosfera rynkowa została dodatkowo podgrzana informacjami oniemieckich pomysłach oddolnego ograniczania ceny EUA.

 

Komisja Europejska wyraziła swójbrak poparcia dla francuskiego pomysłu podczas spotkania Komisarza ds. energiii klimatu Miguela Arias Cañete z posłami Parlamentu Europejskiego w drugiejpołowie kwietnia. Na posiedzeniu dyskutowano nad możliwościami reformy systemuEU ETS. Potwierdzono, iż obecnie uzgodniona reforma MSR będzie najlepszymnarzędziem służącym podwyższaniu cen EUA. Dodatkowo uwaga zostanie skupiona nadarmowych alokacjach w kolejnych latach oraz sprawiedliwym wspieraniu przemysłunarażonego na ryzyko ucieczki.

 

Jedynym czynnikiem mogącym studzićtempo wzrostu cen uprawnień w kwietniu były systematycznie pojawiające sięinformacje o kolejnych państwach otrzymujących zgodę na rozdysponowaniebezpłatnych uprawnień dla krajowych instalacji. Program przydzielania darmowychjednostek do emisji biedniejszym krajom systemu EU ETS ma na celudekarbonizację działalności sektora energetycznego. Wśród państw, któredoczekały się aprobaty Komisji Europejskiej znalazła się Polska. Jedynym państwemoczekującym na zgodę Komisji Europejskiej pozostaje Bułgaria.

 

 

DM Consus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here