Wtłaczanie biogazu rolniczego do sieci – uwarunkowania prawne


Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą”, dokonana w styczniu 2010 r., dała możliwość wtłaczania biogazu rolniczego do sieci gazowej oraz uzyskania świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (tzw. brązowych certyfikatów).

Zasady przyłączania oraz parametry techniczne wtłaczanego biogazu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1117)
– zwanego dalej „Rozporządzeniem”, które określa w szczególności:
– parametry jakościowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej;
– wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego;
– miejsce dokonywania pomiarów ilości biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych;
– sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii na potrzeby wypełnienia obowiązku;
– warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego.

Warunki wprowadzania biogazu rolniczego do sieci gazowej

I. Wytwarzany biogaz musi spełniać definicję biogazu rolniczego.
Definicja biogazu rolniczego wskazana została w art. 3 pkt 20a Ustawy. Zgodnie z tym przepisem biogaz rolniczy to „paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej”. Należy zatem podkreślić, iż produkcja biogazu z innych surowców niż wskazane powyżej może prowadzić do uznania, że wyprodukowany w ten sposób biogaz nie jest biogazem rolniczym a tym samym producent biogazu musi się liczyć z tym, iż nie uzyska świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.
II. Aby wprowadzić biogaz rolniczy do sieci koniecznym jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej, uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego oraz uzyskanie świadectwa pochodzenia biogazu wydawanego przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Zasady przyłączania do sieci dystrybucyjnej gazowej zostały określone w § 8 ust 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego następuje po spełnieniu przez przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego, warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej, określonych przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Typowa procedura przyłączenia do sieci wygląda następująco:
1. Po pierwsze inwestor powinien złożyć do operatora sieci dystrybucyjnej gazowej wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zgodnie z art. 7 ust 3b Ustawy oraz § 8 Rozporządzenia wniosek powinien zawierać w szczególności:
– oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
– określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu;
– określenie:
a) prognozy zmienności parametrów jakościowych biogazu rolniczego,
b) parametrów jakościowych biogazu rolniczego, o których mowa w § 3 Rozporządzenia,
c) terminu rozpoczęcia dostarczania biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej,
d) mocy przyłączeniowej;
– informację o:
a) przewidywanej ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej w roku, w którym nastąpiło przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej, oraz w dwóch kolejnych latach,
b) maksymalnym i minimalnym ciśnieniu w punkcie wejścia do sieci dystrybucyjnej gazowej;
– projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi instalacjami wytwarzania biogazu rolniczego.
Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia ustala oraz udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych (§ 8 ust 3 Rozporządzenia).
2. Następnie na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia inwestor powinien zawrzeć z operatorem sieci dystrybucyjnej gazowej umowę przyłączeniową.

3. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, bowiem zgodnie z art. 9p Ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

4. Rejestracja umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się
wytwarzaniem biogazu rolniczego uzyskanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (t.zw. brązowych certyfikatów), które są potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci (art. 9o ust. 1 Ustawy). Świadectwo pochodzenia biogazu wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem
biogazu rolniczego, złożony za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego
gazowego, na którego obszarze działania znajduje się instalacja wytwarzania
biogazu rolniczego określona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. Do wydawania świadectw pochodzenia biogazu stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń (art. 9o ust 3 Ustawy).
Uwaga!!! Obowiązek odbioru przez operatora systemu gazowego biogazu rolniczego wytworzonego w instalacjach podłączonych bezpośrednio do jego sieci, pod warunkiem spełnienia w/w przesłanek wynika z art. 9c ust. 6a, który to przepis nakłada na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązek odbioru biogazu rolniczego, co ma w praktyce ułatwić dostęp do sieci gazowych oraz zagwarantować odbiór wytworzonego biogazu rolniczego.

 

Aplikant radcowski Damian Siwek

http://www.kancelaria-mp.pl/pl/

fot.:sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here