WIOŚ: na Mazowszu powietrze złej jakości


W 2015 r. na terenie całego województwamazowieckiego dochodziło do przekroczeń norm dla pyłów zawieszonych (PM10 iPM2,5) oraz benzo(a)pirenu – poinformował w piątek Wojewódzki InspektoratOchrony Środowiska.

 

W piątek w urzędzie wojewódzkim woj. mazowieckiegoprzedstawiono report nt. stanu zanieczyszczenia powietrza w 2015 r.

 

Jak wyjaśnił Mazowiecki Wojewódzki InspektorOchrony Środowiska Adam Ludwikowski, badanie stanu powietrza zostało wykonane wczterech strefach: aglomeracji warszawskiej, miasta Radomia, Płocka orazpozostałej części województwa. “We wszystkich strefach doszło do przekroczenianorm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Dodatkowo wstrefie aglomeracji warszawskiej stwierdzono przekroczenie norm dla dwutlenkuazotu (…) Nie stwierdzono przekroczeń norm dla takich zanieczyszczeń jakdwutlenek siarki czy tlenek węgla” – poinformował Ludwikowski.

 

Z danych przedstawionych przez inspektorat wynika,że do największych stężeń pyłów PM10 i PM2,5 a także benzo(a)pirenu dochodziłow Otwocku, Warszawie, Żyrardowie, Radomiu, Legionowie, Piastowie.

 

Inspektorat wskazał, że istotnym źródłemzanieczyszczenia na terenie Mazowsza (ponad 50 proc.) jest tzw. niska emisja.Odpowiadają za nią głównie indywidualne piece, w których pali się węglem czynawet odpadami. Z kolei w dużych miastach głównym problemem są zanieczyszczeniakomunikacyjne. W stolicy samochody odpowiadają za 80 proc. zanieczyszczeń(ponadnormatywne stężenie dwutlenku azotu występuje głównie wzdłuż ruchliwychulic).

 

Krzysztof Skotak z Narodowego Instytutu ZdrowiaPublicznego zwrócił uwagę, ze skutkiem złej jakości powietrza są problemyzdrowotne ludzi, które w konsekwencji przyczyniają się do wcześniejszychzgonów.

 

Skotak podkreślił, że najbardziej toksyczne są pyłyzawieszone. Szczególnie niebezpieczny jest PM2,5, ponieważ dostaje się dokrwioobiegu. Ekspert dodał, że każdy wzrost zanieczyszczenia pyłami PM2,5 o 10mikrogramów na m. sześc. (norma roczna to 40 mikrogramów) powoduje wzrostliczby zgonów o 6 proc. W Polsce z powodu złej jakości powietrza – wedługŚwiatowej Organizacji Zdrowia – umiera rocznie 40 tys. osób.

 

Obecny na konferencji wojewoda mazowiecki ZdzisławSipiera mówił, że konieczne są długofalowe działania zarówno rządu, jak isamorządów, które będą zmierzały do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zwróciłuwagę m.in. na inwestycje drogowe – obwodnice, które wyprowadzają duży ruchsamochodowy z miast i pozwalaj poprawiać jakość powietrza w aglomeracjach.Wskazał, że ważna jest też polityka wsparcia finansowego – np. dofinansowaniawymiany kotłów węglowych na bardziej wydajne.

 

Sipiera dodał, że ważna jest również politykaprzestrzenna, czyli niezabudowywanie całych miast, pozostawianie np. terenówzielonych. Jego zdaniem istotne jest też wzmocnienie kontroli stacji pojazdów,tak by nie były dopuszczane do ruchu pojazdy niespełniające norm emisji spalin.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here