Wind Invest: To PE PKH nie stawiła się na renegocjację umów


Grupa Wind Invest odrzuca argumenty PE PKE ws. wypowiedzenia umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów i energii elektrycznej z farm wiatrowych. Spółka podkreśla, że wyraziła gotowość renegocjacji umów, do czego nie doszło z winy PE PKH.

Oświadczenie Grupy Wind Invest w sprawie bezprawnych działań Polskiej Energii – Pierwszej Kompanii Handlowej Sp. z o.o. w likwidacji.

W związku z opublikowanymi w dniu 19 marca informacjami o komunikacie wydanym przez Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Spółkę z o.o. w likwidacji („PE PKH”), spółki zależnej Tauron Polska Energia S.A, („Tauron”) dotyczącym wypowiedzenia długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia („Umowy”) od czterech spółek z Grupy Wind Invest oświadczamy, że takie działania PE PKH nie mają żadnych podstaw prawnych, oraz zupełnie pomijają okoliczności, że w istocie Spółki z Grupy Wind Invest odbyły spotkanie renegocjacyjne z PE PKH, oraz że wyznaczony był termin drugiego spotkania, na które PE PKH nie stawiła się.

W konsekwencji, jeżeli ww. oświadczenia o wypowiedzeniu zostały w istocie złożone (gdyż Grupa Wind Invest oświadczeń takich do dnia dzisiejszego nie otrzymała), pozbawione będą one jakichkolwiek skutków prawnych.

W szczególności nie może być przyczyną wypowiedzenia podnoszony w komunikacie PE PKH zarzut, ,że w opinii jej kontrahentów „nie zaistniały i nadal nie istnieją przewidziane w tych umowach przesłanki do renegocjacji ich warunków”. Subiektywna ocena PE PKH, że przesłanki takie wystąpiły (tj. że przepisy prawa zmieniły się w ten sposób, że wykonanie Umów przez jedną lub obie strony stało się niemożliwe lub sprzeczne z prawem) nie ma żadnego znaczenia prawnego, tak długo, jak długo nie zostanie ona poparta konkretnymi argumentami prawnymi, czy rzeczowymi ekspertyzami.

W naszej opinii, popartej uzyskanymi opiniami ekspertów, obserwowany od 2012 r. spadek cen rynkowych zielonych certyfikatów jest normalnym zachowaniem rynku. Zdarzenie to nie ma żadnego związku z którymikolwiek zmianami w prawie, które wskazuje PE PKH, w szczególności z powoływanymi przez PKH planowanymi zmianami w przepisach prawa, tj. takimi, które jeszcze nie weszły w życie (uchwalenie ustawy o oze). Mimo to, działając w dobrej wierze, poprosiliśmy PE PKH o przedstawienie stosownego uzasadnienia jej twierdzeń, a likwidatorzy PE PKH się na to zgodzili, jednak nigdy się z tego zobowiązania nie wywiązali. Co więcej, wbrew wszelkim zasadom logiki, PE PKH nalega, żebyśmy z góry przyznali, że wykonywanie Umów przez PE PKH jest niemożliwe, co PE PKH przedstawia jako warunek konieczny dla odbycia renegocjacji. Ku naszemu zdumieniu, PE PKH twierdzi, że odmówiliśmy renegocjacji, pomimo że odbyliśmy z Likwidatorami PE PKH spotkanie renegocjacyjne w Mysłowicach, w dniu 13 lutego 2015 roku.

Podczas spotkania, o którym mowa powyżej oświadczyliśmy, że przystępujemy do renegocjacji Umów, w dobrej wierze i z poszanowaniem interesu stron, na co likwidatorzy PE PKH wyrazili zgodę i również potwierdzili przystąpienie do renegocjacji. Wolę prowadzenia negocjacji potwierdziliśmy później kilkakrotnie w wymienianej korespondencji. Działając w dobrej wierze, zwróciliśmy się do PE PKH o przedstawienie materiałów potwierdzających twierdzenia PE PKH potwierdzające istnienie przesłanek renegocjacji Umów. Likwidatorzy PE PKH zgodzili się na ich przygotowanie podczas spotkania renegocjacyjnego, a ponadto zobowiązali się przedstawić propozycje zmian do Umów w ramach renegocjacji. Jednakże PE PKH jednak nigdy nie wywiązała się się z tego zobowiązania, oraz nie stawiła się na zaplanowanym, drugim spotkaniu renegocjacyjnym, którego termin uzgodniony był na 2 marca 2015 roku.

Zarzuty formułowane przez PE PKH, jakoby Spółki z Grupy Wind Invest dopuściły się naruszenia Umów poprzez odmowę przystąpienia w dobrej wierze do ich renegocjacji, są zatem całkowicie nieprawdziwe. Natomiast powyższe dowodzi, że to likwidatorzy PE PKH zerwali renegocjacje, których wcześniej sami żądali, zaś dziś stawiają spółkom Grupy Wind Invest bezzasadny zarzut naruszenia zasad dobrej współpracy z powodu rzekomej, uporczywej odmowy prowadzenia renegocjacji.

Oświadczamy, że wielokrotnie teraz, a także w trakcie ostatnich kilku miesięcy, wyrażaliśmy wolę poszukiwania metod lepszej współpracy, a nawet wypracowywaliśmy z PE PKH robocze porozumienia, które jednak nie uzyskały ostatecznej akceptacji ze strony Tauron. Zamiast tego, w tajemnicy przed kontrahentami, przeniesiono siedzibę PE PKH do Tarnowa, a następnie, również bez powiadomienia zainteresowanych stron, podjęto decyzję o jej likwidacji, co miało doprowadzić do wygaśnięcia Umów. Potwierdzili to likwidatorzy, odmawiając odbycia spotkania, na którym określone zostałyby zasady kontynuowania współpracy po ewentualnej likwidacji PE PKH. Tym samym to Tauron, rażąco naruszył zasady etyki biznesowej i obowiązującego w Polsce prawa. Opinię taką wyraziły też Sądy, rozpatrujące sprawy związane z procesem likwidacji PE PKH.

Działanie, które PE PKH określa jako wywieranie przez nas nacisku na Likwidatorów, polegało na tym, że wobec braku woli porozumienia, odrzucania próśb o spotkanie i kontynuowania przez PE PKH działań likwidacyjnych, prosiliśmy o interwencję Ministerstwo Skarbu Państwa, które kontroluje strategiczny pakiet akcji Grupy Tauron, prośby takie kierowały także władze Stanów Zjednoczonych, w imieniu amerykańskiego wspólnika Wind Invest. W szczególności prosiliśmy o wsparcie naszych starań o przystąpienie do rozmów na temat sposobu rozwiązania zaistniałej nie z naszej winy kryzysowej sytuacji, prośby te niestety nie odniosły jednak skutku. Powyższym działaniem nie naruszyliśmy ani prawa, ani dobrych obyczajów i nie może to być usprawiedliwieniem dla próby bezprawnego zerwania wiążących nas z PE PKH kontraktów.

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie, wyrażaliśmy i nadal wyrażamy wolę polubownego rozwiązania sporu, który to spór nie powstał ani z naszej inspiracji ani winy. Do tego potrzebna jest jednak także dobra wola drugiej strony. Jeżeli jej nie będzie, wykorzystamy wszelkie dostępne nam środki prawne aby zabezpieczyć nasze interesy i uzyskać stosowne odszkodowania.

Wind Invest

fot. Tamsin Slater/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here