W URE wyodrębniono Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci

W Urzędzie Regulacji Energetyki wyodrębniono z dotychczasowych struktur Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci. Prace podejmowane wewnątrz nowej komórki organizacyjnej będą skoncentrowane wyłącznie wokół tematów dotyczących Smart Metering i Smart Grid.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną to zadanie strategiczne dla rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce, którego realizacja pozwoli na wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, upodmiotowienie odbiorcy, a także rozwój sektora nowoczesnych technologii i poprawę konkurencyjności tego rynku. Wprowadzenie systemu inteligentnych sieci podyktowane jest również przepisami dyrektywy 2009/72/WE i Dyrektywy 2012/27/UE regulacji dotyczących tzw. inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej w kierunku Smart Grid z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku wymaga szczególnego zaangażowania ze strony regulatora, co uzasadnia potrzebę powołania komórki koordynującej proces.

Uwzględniając dynamikę zmian zachodzących na coraz wyraźniej wydzielanych rynkach paliw i energii w nowej strukturze organizacyjnej URE, wyodrębniono również departamenty faktycznie odzwierciedlające zakres realizowanych przez nie zadań w układzie odniesionym do poszczególnych rynków, tj. Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła oraz Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych. Ponadto wydzielone zostały departamenty realizujące podstawowe funkcje i zadania nałożone na regulatora w zakresie rozwoju konkurencji i współpracy z konsumentami paliw i energii, ochrony interesów odbiorców czy funkcjonowania systemów wsparcia w źródłach odnawialnych, kogeneracji i efektywności energetycznej, tj. Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz Departament Systemów Wsparcia.

Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie działań urzędu wnikających z przepisów aktualnie obowiązującego prawa energetycznego oraz przygotowanie URE do pełnej realizacji III pakietu energetycznego i pakietu klimatycznego.

Jak informuje URE, zmiany organizacyjne nie spowodują skutków finansowych, pozwalają natomiast na optymalizację wykorzystania środków finansowych ujętych w budżecie państwa na funkcjonowanie urzędu.

 

URE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here