AKTÓWKA REO.pl: Uzgodnienia w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy

 

Stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako „UPZP”), decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 UPZP i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga wydania szeregu uzgodnień. Regulacje dotyczące uzgodnień z właściwymi organami, co do zasady dotyczą wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednakże odpowiednio stosuje się je do decyzji o warunkach zabudowy.

Dokonanie uzgodnienia jest obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zaniechanie przez organ wystąpienia o uzgodnienie, w przypadku istnienia takiego obowiązku, będzie stanowić podstawę do wznowienia postępowania. Wskazać przy tym należy, że postępowanie uzgodnieniowe powinno być prowadzone w stosunku do konkretnej planowanej inwestycji. Niedopuszczalne jest powołanie się na uzgodnienie dokonane w odniesieniu do projektu innej decyzji, wydanej w następstwie rozpatrzenia wcześniejszego wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 kpa. Istnieją dwie możliwości uzgodnienia projektu decyzji WZ. Uzgodnienie może nastąpić poprzez wydanie postanowienia lub w tzw. trybie milczącym.

Zdarzają się przypadki, że organ administracyjny, który w założeniu powinien dokonać uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, wydaje uzgodnienie o negatywnej treści. Wówczas na takie postanowienie można złożyć zażalenia. Zażalenie takie przysługuje jednak wyłącznie inwestorowi, co oznacza, że pozostałe strony postępowania o wydanie decyzji WZ nie mają takiej możliwości. Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą niedopuszczalna byłaby taka wykładnia art. 53 ust. 5 UPZP w związku z art. 64 ust. 1 UPZP, która doprowadziłaby do rozszerzenia kręgu stron, którym przysługuje prawo do wniesienia zażalenia o inne jeszcze podmioty niż sam inwestor. Byłaby to bowiem wykładnia contra legem.

W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane. W przypadku regionalnego dyrektora ochrony środowiska termin ten wynosi 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji. Wskazać należy, że w przypadku uchylenie postanowienia uzgadniającego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie stosuje się rozwiązania dotyczącego milczącego uzgodnienia. W takim przypadku postępowanie toczy się na ogólnych zasadach kpa, a organ decyzyjny obowiązany jest oczekiwać na wydanie postanowienia przez organ uzgadniający.

Wraz z upływem wskazanego w ustawie terminu, uzgodnienie należy uznać za dokonane. Rozstrzygnięcia wydane przez organy administracyjny po wskazanej dacie nie mogą wiązać w sprawie (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 1311/12).

W praktyce można również spotkać się z sytuacją, w której zaistnieje konieczność dokonania ponownych uzgodnień. Organy administracyjne różnie podchodzą do dokonanych uzgodnień. Niektóre organy stoją na stanowisku, że uzgodnienie ma samodzielny charakter i jeśli raz zostało dokonane, to cały czas istnieje w obrocie prawnym. Drugie stanowisko, bardziej umiarkowane, sprowadza się do tego, że organy zwracają się o potwierdzenie bądź podtrzymanie dokonanego uzgodnienia. Najbardziej jednak racjonalnym rozwiązaniem, co podzielił również sąd administracyjny, jest dokonywanie ponownie wszystkich wymaganych uzgodnień w każdym przypadku, gdy została uchylona decyzja WZ i sprawa jest ponownie rozpoznawana przez organ I instancji (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 823/10).

Organ uzgadniający powinien działać w granicach swoich kompetencji. Organy administracyjne dokonujące uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy, nie mogą przekraczać zakresu, w jakim uprawnione są do wydania uzgodnień. W szczególności nie mogą badać prawidłowości przeprowadzonego postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, oceniać sporządzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Wskazać należy, że nie wszystkie projekty decyzji o warunkach zabudowy podlegają uzgodnieniu. Obowiązek uzgodnienia dotyczy wyłącznie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, to jest decyzji pozytywnych. Prawodawca posłużył się bowiem pojęciem decyzji o warunkach zabudowy, nie zaś decyzji w przedmiocie warunków zabudowy. Stanowisko takie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 września 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1515/09, podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 867/09 i z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 538/07. Projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy nie powinien być skierowany do uzgodnienia, a jeżeli już został przedłożony to organ administracji winien zająć stanowisko w formie odmowy uzgodnienia, ze wskazaniem, że procedowanie w tym przedmiocie byłoby bezzasadne. Bezzasadne jest uzgadnianie inwestycji w sytuacji, gdy już na etapie projektowania decyzji organ właściwy do jej wydania uznaje, iż nie jest możliwa jej realizacja.

Na koniec warto wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 19 kpa), organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Katalog organów dokonujących uzgodnień został określony w art. 53 ust. 4 UPZP. Nie oznacza to, że w każdym przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi wymienionymi w powyższym przepisie organami. O tym, z jakim organem należy uzgodnić projekt decyzji, decydować będzie organ administracyjny prowadzący postępowanie główne. W przypadku dokonania uzgodnienia przez organ niewłaściwy mamy do czynienia z sytuacja, w której tak naprawdę nie doszło do uzgodnienia decyzji, gdyż postanowienia nie wydał właściwy organ. W sytuacji gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzji nie wolno wydać przed jego uzyskaniem. Uzgodnienie decyzji może, jak to już powyżej wskazano, przybrać formę uzgodnienia w trybie milczącym, jednak nie wolno przyjąć domniemania jej udzielenia w sytuacji, gdy wniosek o dokonanie uzgodnienia nie został przekazany do właściwego organu. W sytuacji gdy wymaganego uzgodnienia nie dokonano, zachodzi podstawa do wznowienia postępowania.

Dariusz Kałuża, radca prawny z kancelarii Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni

 

Masz wątpliwości? Potrzebujesz porady specjalisty? Zapytaj eksperta

 

zdj. www.sxc.hu