Ustawa o OZE: Lewiatan popiera zmiany w nowelizacji


W opinii Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan zaproponowaneprzez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o OZE przyczynią się doustabilizowania warunków uczestniczenia wytwórców w systemie aukcyjnymwytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

– Z zadowoleniem przyjmujemy rozwiązania dotyczącekalkulacji pomocy publicznej. Zgodnie z poprzednimi przepisami cena ofertowa waukcji dla instalacji, które uzyskały (bądź zamierzały uzyskać) pomocinwestycyjną, świadectwa pochodzenia lub inną pomoc operacyjną, musiała zostaćodpowiednio obniżona, aby nie przekroczyć (wraz ze wsparciem przysługującym wramach systemu aukcyjnego) maksymalnej dozwolonej pomocy publicznej. W aukcjachprzeprowadzonych w grudniu 2016 roku spowodowało to, iż instalacje, któreuzyskały wcześniej wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek lub dofinansowańbyły w stanie zaoferować niższą cenę do aukcji (nie tracąc na tym finansowo).Nowe przepisy będą odzwierciedlać faktyczną konkurencyjność w zakresie kosztówwytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nowe podejściedo pomocy publicznej jest bardziej klarowne i jednoznaczne dla wytwórcówzamierzających przystąpić do aukcji niż w świetle obowiązujących przepisów -mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem organizacji korzystne zmiany odnoszą się również dodoprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku umarzania świadectw pochodzeniawydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Proponowana modyfikacjaprzyczyni się do uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectwpochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej.

Nowe regulacje mają także zapewnić lepsze dopasowanie douwarunkowań funkcjonowania oraz potrzeb wytwórców w najmniejszych instalacjach.

Projekt zmienia system aukcyjny. Nowe rozwiązania sąodzwierciedleniem oczekiwań branży i niejasności wynikających z aktualnegosformułowania „technologicznie neutralnych” koszyków aukcyjnych –podkreśla Konfederacja Lewiatan. Propozycje przyczynią się do jednoznacznegowyjaśnienia sytuacji wytwórców energii elektrycznej, a w szczególności tychprodukujących energię w elektrowniach wodnych, w zakresie zasadności udziału waukcji w odpowiednim koszyku aukcyjnym.

– Zmiany do ustawy o inwestycjach dotyczących elektrowniwiatrowych rozwiązują niektóre problemy branży w zakresie definicji elektrowniwiatrowej, a w konsekwencji sposobu naliczania podatku od nieruchomości, któryw świetle obecnych przepisów przyczynił się do pogorszenia sytuacji wieluinwestorów – mówi Dominik Gajewski. – Zmiany dotyczące opodatkowania powinnyobjąć przypadki w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia wejścia w życie ustawy.Dodatkowo, dzięki uchyleniu zapisu o trzyletnim terminie uzyskania pozwoleniana użytkowanie, przepisy te powinny pozwolić instalacjom, które już otrzymałypozwolenia na budowę, przystąpić z mniejszym ryzykiem do aukcji – dodaje ekspertorganizacji.

Konieczne jest również wprowadzenie rozwiązania, aby zprzepisów ustawy wyraźnie wynikało, że to uzyskanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach upoważnia podmiot realizujący inwestycję w zakresie morskiejenergetyki wiatrowej, do udziału w aukcji.

Konfederacja Lewiatan podkreśla jednocześnie, że nie popierazmian zaproponowanych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE, dotyczących powiązania wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymicenami praw majątkowych wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

REO.pl

źródło: Konfederacja Lewiatan

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here