URE: W 2012 r. niemal 14 TWh z OZE

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 13 937 928,422 MWh. Wynik ten potwierdza ilość świadectw pochodzenia wydanych przez Prezesa URE zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w 2012 roku wynikająca z wydanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, ze względu na rodzaj źródła i według stanu na 30 maja 2013 r., wynosi: 528 099,178 MWh w elektrowniach na biogaz, 1 097 718,577 MWh w elektrowniach na biomasę, 1 136,802 MWh w fotowoltaice, 4 524 473,670 MWh w wietrze, 2 031 544,902 MWh w wodzie, 5 754 955,293 we współspalaniu.

URE podkreśla przy tym, że w związku z wejściem w życie 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), wprowadzającego nowe obowiązki dla jednostek spalających biomasę, Prezes URE w dalszym ciągu prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. – ok. 2,1 TWh.

Jednocześnie do 30 maja 2013 r. Prezes URE odmówił wydania świadectw pochodzenia na łączny wolumen wytworzonej energii elektrycznej w 2012 r. wynoszący ok. 0,4 TWh. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn odmowy znalazły się: niedochowanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.

 

Redakcja reo.pl

źródło: URE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here