URE o wsparciu dla instalacji OZE produkujących energię jeszcze przed 1 lipca br.


Przepisy ustawy o OZE z dnia 20lutego 2015 r. przewidują ograniczenia długości okresu wsparcia przysługującegowytwórcom w instalacjach OZE zarówno w odniesieniu do instalacji, którepozostaną w tzw. „starym systemie świadectw pochodzenia”, jak i wodniesieniu do tych, które zdecydują się na przystąpienie do systemu aukcyjnego– informuje Urząd Regulacji Energetyki.

 

Mając na uwadze pojawiające sięwątpliwości interpretacyjne dotyczące prawidłowej wykładni sformułowania „(…)dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzony wydanym świadectwempochodzenia (…)”, którym w wielu przepisach operuje ustawa o odnawialnych źródłachenergii i od którego ustawodawca uzależnił długość okresu wsparcia, obowiązkuzakupu energii elektrycznej, a także prawa do pokrycia ujemnego salda wstosunku do instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa odpowiedniow art. 44 ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, URE opublikował stanowiskow tej sprawie.

 

„Analiza całokształtu przepisówustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że okres wsparcia, o którymmowa w tej ustawie, winien cechować się ciągłością i spójnością, a tym samymjego wyznaczanie winno opierać się na świadectwach pochodzenia rozumianychjednolicie na gruncie wszystkich postanowień tego aktu prawnego. Brak jestbowiem podstaw do różnicowania pojęcia „świadectw pochodzenia” na potrzebyustalenia początku biegu okresu wsparcia i na potrzeby kalkulowania łącznejwartości pomocy publicznej. Istotne znaczenie należy przy tym przypisaćliteralnemu brzmieniu art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, który w zakresie łącznejwartości pomocy publicznej wskazuje na konieczność uwzględnienia wyłącznie tychświadectw pochodzenia, z którymi wiążą się określone prawa majątkowe.Obowiązujące regulacje w tym zakresie uznać zatem należy za element całościsystemu wsparcia źródeł odnawialnych, jako pomocy publicznej dla określonegosektora gospodarki. We wszystkich wypadkach, w których ustaw o OZE odnosi się do faktu wydania świadectwa pochodzeniaw poprzednim stanie prawnym, tj. obowiązującym przed dniem wejścia w życierozdziału 4 ustawy – należy uznać, iż odniesienie to dotyczy tylko takichświadectw pochodzenia, których charakter prawny jest zbieżny z obecnymiuwarunkowaniami regulacyjnymi” – czytamy w stanowisku URE.

 

Jak informuje Urząd, pod pojęciem„(…) świadectwapochodzenia, potwierdzającego dzień wytworzenia energii elektrycznej po razpierwszy (…)” należyzatem rozumieć jedynie świadectwa pochodzenia wprowadzone do porządku prawnegow drodze przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawoenergetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62,poz. 552), która w tym zakresie weszła w życie z dniem 1 października 2005r.

 

„Wewszystkich przypadkach, w których ustawa o OZE odwołuje się do okresu wsparcia,okresu obowiązku zakupu energii elektrycznej oraz okresu prawa do pokryciaujemnego salda, dla instalacji, w których energia elektryczna zostaławytworzona przed dniem 1 lipca 2016 r., okres ten należy ustalać z uwzględnieniemświadectw pochodzenia, z których wydaniem łączyło się wygenerowanie określonegowolumenu praw majątkowych, tj. dokumentów w postaci papierowej bądźelektronicznej, z którymi związane są prawa majątkowe powstające z chwilą ichzapisania po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym we właściwym rejestrze świadectwpochodzenia” – pisze URE.

 

Zatemdata we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, wskazywana w pozycji „Dzieńwytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE potwierdzony świadectwempochodzenia (dzień/miesiąc/rok)”, nie powinna być datą wcześniejszą niż 1października 2005 r., przy czym każdorazowo winna odzwierciedlać pierwszewytworzenie energii elektrycznej w danej instalacji w tej lub po tej dacie,potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia.

 

 

REO.pl

źródło: URE

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here