UE przyjęła rolę lidera przed paryską konferencją COP21


Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia, a nawet przekroczenia, swojego celu na rok 2020 w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. – wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).

W sprawozdaniu „Trendy i prognozy dla Europy – 2015” wykazano, że emisje gazów cieplarnianych w Europie zmniejszyły się w latach 1990-2014 o 23 proc. i osiągnęły najniższy notowany poziom.

Najnowsze prognozy państw członkowskich pokazują, że UE zmierza do zmniejszenia emisji o 24 proc. do 2020 r. przy aktualnym poziomie środków i do zmniejszenia o 25 proc. przy podjęciu dodatkowych środków, już planowanych w państwach członkowskich. UE dąży do realizacji wyznaczonego na 2030 r. celu redukcji emisji o co najmniej 40 proc., stanowiącego wkład UE do nowego światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, które ma zostać zawarte w grudniu w Paryżu.

– Liczby mówią same za siebie: w latach 1990 – 2014 Europie udało się ograniczyć emisje o 23 proc. a jednocześnie jej gospodarka odnotowała wzrost o 46 proc. Udowodniliśmy, że te dwie kwestie – ochrona klimatu i wzrost gospodarczy – idą w parze. Jest to wyraźny sygnał przed konferencją klimatyczną w Paryżu świadczący, że Europa dotrzymuje podejmowanych zobowiązań a nasza polityka w dziedzinie klimatu i energii odnosi sukcesy. Podjęliśmy już pierwsze kroki w kierunku realizacji naszego zobowiązania podjętego w związku z konferencją w Paryżu, przedstawiając w tym roku nowe wnioski ustawodawcze – powiedział komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

– Wysiłki Europy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną przyniosły wymierne korzyści. W naszym sprawozdaniu pokazujemy, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swych celów w zakresie klimatu na 2020 r. W sprawozdaniu stwierdza się również, że aby osiągnąć nasze cele długoterminowe na lata 2030 i 2050, konieczne są radykalne zmiany w sposobie produkcji i wykorzystania energii w Europie – powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

W sprawozdaniu EEA wykazano, że zgodnie z przybliżonymi szacunkami na rok 2014 poziom emisji gazów cieplarnianych obniżył się w 2014 r. o 4 proc. w porównaniu z 2013 r. Częściowo stało się tak z uwagi na fakt, że był to niezwykle ciepły rok, co ograniczyło zapotrzebowanie na energię. Oznacza to, że unijne emisje gazów cieplarnianych były w 2014 r. o 23 proc. niższe od poziomów z 1990 r.

Najnowsze prognozy państw członkowskich pokazują, że UE zmierza do zmniejszenia emisji o 24 proc. do 2020 r. przy aktualnym poziomie środków i do zmniejszenia o 25 proc. przy podjęciu dodatkowych środków, już planowanych w państwach członkowskich. Dlatego też UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu wyznaczonego w protokole z Kioto w ramach drugiego okresu zobowiązań obejmującego lata 2013 – 2020.

Przewiduje się, że redukcje emisji gazów cieplarnianych będą miały miejsce nadal po 2020 r., lecz w wolniejszym tempie. Według prognoz przedstawionych przez państwa członkowskie planowane do 2030 r. redukcje emisji szacuje się między 27 proc. (przy wykorzystaniu obecnych środków) a 30 proc. (przy wykorzystaniu dodatkowych środków już planowanych przez państwa członkowskie) poniżej poziomów z 1990 r. Konieczne będzie zatem wprowadzenie nowej polityki w wielu obszarach, aby osiągnąć cel zakładający 40 proc. redukcję do roku 2030. Jak stwierdził przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim przemówieniu o stanie Unii, Komisja Europejska podjęła już pierwszy krok legislacyjny w kierunku realizacji celów UE na 2030 r., występując z wnioskiem mającym na celu zmianę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here