UE: Ministrowie zgodzili się na 30% cel efektywności energetycznej


W poniedziałek 26 czerwca Rada ds. Transportu,Telekomunikacji i Energii przyjęła stanowisko do projektów nowych dyrektyw zzakresu efektywności energetycznej. Ministrowie zgodzili się na wyższy celefektywności energetycznej, ale pozostał on wiążący jedynie na poziomie całejUnii. Państwa członkowskie byłyby za to zobligowane do 1,5% rocznejoszczędności energii końcowej, co jest kontynuacją aktualnej polityki.

– Cel 30% zmniejszenia zużycia energii w Unii do 2030 rokujest wyższy niż proponowany w konkluzjach Rady Europejskiej, ale wciąż małosatysfakcjonujący – ocenia Urszula Szałkowska, prawnik z Fundacji ClientEarthPrawnicy dla Ziemi.

– Z dokumentów analizujących wpływ propozycji pakietuzimowego na gospodarkę i inne dziedziny wynika, że Unia powinna przyjąć 40% celzmniejszenia zużycia energii. Bardziej harmonijnie współgrałby on z innymicelami tego pakietu – osiągnięciem 27% energii ze źródeł odnawialnych oraz 40%ograniczeniem gazów cieplarnianych do 2030 roku, a przede wszystkim byłobyzgodne ze sztandarowym hasłem pakietu “efficiency first” – czyli „najpierwefektywność” – dodaje Szałkowska.

Unijni ministrowie osłabili nieco przepisy dyrektywy ocharakterystyce energetycznej budynków oraz przepisy dotycząceelektromobilności. Najbardziej jednak niepokojące jest umożliwienie odliczeniaenergii ze źródeł odnawialnych produkowanej nie na miejscu z obliczaniacałkowitej energii pierwotnej budynku. Zdaniem Szałkowskiej będzie to oznaczać,że zakupiona na rynku biomasa i następnie spalona w piecu, będzie miaławspółczynnik energochłonności „0”, co w żadnym stopniu nie odzwierciedlarzeczywistości.

Stanowisko Rady Europejskiej będzie stanowiło punkt wyjściado dalszych negocjacji legislacyjnych z pozostałymi instytucjami, tj. Komisją iParlamentem Europejskim. Ten drugi, prezentuje zazwyczaj ambitniejsze podejścieniż Rada, więc można oczekiwać, że ostateczna wersja przepisów będzie bardziejprogresywna.

Dyrektywa o efektywności energetycznej oraz dyrektywa ocharakterystyce energetycznej budynków stanowią istotną część pakietuklimatyczno-energetycznego (tzw. “pakietu zimowego”), dzięki któremuUnia Europejska ma wywiązać się z zobowiązań podjętych na szczycie klimatycznymw Paryżu oraz zrealizować własne cele polityki klimatycznej, związane wszczególności z budowaniem Unii energetycznej.

ClientEarth
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here