Tauron: Wyniki Grupy za I-III kwartał 2016 r. zgodne z oczekiwaniami


Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 13,1mld zł. EBITDA osiągnęła 2,46 mld zł, a marża EBITDA wyniosła 18,7 proc. Zysknetto wyniósł ponad 276 mln zł. Nieznacznie wzrósł wolumen dystrybucji energiielektrycznej oraz liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy.

-Na początku września tego roku przyjęliśmy Strategię Grupy Tauron na lata2016-2025, a kilka miesięcy wcześniej zainicjowaliśmy kolejny, trzeci już ProgramPoprawy Efektywności, który do 2018 r. powinien przynieść 1,3 mld zł oszczędności.Jako Zarząd mamy pełne przekonanie, że podejmowane przez nas inicjatywy pozwoląnam skutecznie sprostać wyzwaniom stojącym przed całą branżą energetyczną. Dobrymprzykładem jest Obszar Wydobycie, gdzie osiągnęliśmy ponad 8 proc. obniżenie kosztówzatrudnienia w stosunku do trzech kwartałów 2015 r., a dzięki włączeniu wstruktury Grupy Zakładu Górniczego Brzeszcze możliwe było zwiększenie produkcjiwęgla. W efekcie w pierwszych trzech kwartałach ok. 60 proc. zapotrzebowaniaGrupy na ten surowiec zostało zaspokojone z własnych źródeł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

-Naszym nadrzędnym celem jest dalsza poprawa efektywności i wskaźnikówfinansowych Grupy. W ramach przyjętej Strategii zakładamy, że EBITDA z 3,5 mldzł w 2015 r. wzrośnie do 4 mld zł w 2020 r. i do ponad 5 mld zł w 2025 r.Szacujemy, że wpływ Programu Poprawy Efektywności na EBITDA od 2018 r. wyniesieco roku ok. 0,4 mld zł, a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych przyniesie dodatkowe0,3 mld zł rocznie po 2020 r. – mówiJarosław Broda, wiceprezes zarząduTauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2016 r.

 I-III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2016 r.

III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

4,21

3,45

22

1,73

1,44

20

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

 

4,10

3,66

12

1,64

1,37

20

Produkcja energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

12,45

13,8

-10

4

5,04

-21

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

 

1

1,2

-17

0,23

0,23

0

Wytwarzanie ciepła

PJ

7

7,59

-8

0,57

0,75

-24

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

36,82

36,69

0,4

12,05

12,10

-0,4

Sprzedaż energii elektrycznej (detaliczna i hurtowa), w tym:

TWh

35,46

38,26

-7

11,4

12,38

-8

sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

23,19

26,46

-12

7,61

8,44

-10

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 458

5 404

1

5 458

5 404

1

 

W okresie pierwszychtrzech kwartałów 2016 r. Obszar Wytwarzanie wyprodukował 12,45 TWh energiielektrycznej, tj. o ok. 10 proc. mniej w stosunku do ubiegło roku (13,80 TWh),co jest pochodną niższej sprzedaży kontraktowej r/r oraz spadku produkcji energiielektrycznej z OZE (o 17 proc.), co wynikało z ograniczenia współspalaniabiomasy oraz niższej produkcji z farm wiatrowych.

W SegmencieWydobycie produkcja węgla handlowego w III kwartale br. była wyższa o ponad 20proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego w wyniku uruchomienia produkcjiz drugiej ściany w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla wokresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wyniósł 4,10 mln Mg, co wporównaniu z analogicznym okresem 2015 r. oznacza wzrost o ok. 12proc. i wynika przede wszystkim z ujęcia w 2016 r. wolumenu sprzedaży spółkiNowe Brzeszcze Grupa Tauron.

W okresie pierwszych trzech kwartałów2016 r. Obszar Dystrybucja dostarczył łącznie 36,8 TWh energii elektrycznej,w tym 35,3 TWh do odbiorców końcowych. W tym okresie segmentświadczył usługi dystrybucyjne na rzecz ok. 5,5 mln odbiorców.

W okresie pierwszych trzechkwartałów 2016 r. spółki Obszaru Sprzedaż sprzedały łącznie 30,9 TWh energiielektrycznej do 5,3 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców,czyli na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w tys. zł)

I-III kwartał 2016 r.

 I-III kwartał 2015 r.

Zmiana
(proc.)

III kwartał
2016 r.

III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

13 123 745

13 634 241

-4

4 180 888

4 377 627

-4

EBITDA

2 457 512

2 841 076

-14

804 106

933 204

-14

Marża EBITDA (proc.)

18,7 proc.

20,8 proc.

-10

19,2 proc.

21,3 proc.

-10

Zysk netto

276 132

1 079 155

-74

271 415

358 768

-24

Marża zysku netto (proc.)

2,1 proc.

7,9 proc.

-73

6,5%

8,2%

-21

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

274 283

1 076 641

-75

270 848

358 117

-24

 

Przychody ze sprzedaży

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 13,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 4 proc.spadek r/r. Wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energiielektrycznej (o 12 proc.), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenusprzedaży na rynku hurtowym (o 4 proc.). Kolejnymi czynnikami, któreprzyczyniły się do spadku przychodów, był niższy wolumen sprzedaży węgla pozaGrupę, z uwagi na nadpodaż tego surowca na rynku oraz niższa o 3,6 proc. stawkaza usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych.

EBITDA i zysk netto

GrupaTauron uzyskała EBITDA na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza spadek o prawie 14proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmienniema segment Dystrybucja (70 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (18 proc.)i Sprzedaż (16 proc.). Osiągnięta od początku 2016 r. marża EBITDA wyniosła18,7 proc. i była niższa o ok. 2,1 p.p. r/r.

WynikiEBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycieukształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2015 r.

Wsegmencie Wydobycie od początku 2016 r. przychody wzrosły o 1 proc. (do 887,5mln zł), a wynik EBITDA wyniósł -136,7 mln zł. Na negatywny wynik wpływ miałaprzede wszystkim trudna sytuacja rynkowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że obniżeniuo 8,4 proc. uległy koszty pracy na skutek zmniejszenia przeciętnegozatrudnienia.

Nawynik Segmentu Wytwarzanie wpływ miały niższe przychody ze sprzedażyenergii elektrycznej (głównie ze względu na niższy wolumen sprzedaży), niższeprzychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów oraz wyższe koszty rezerwyCO2.

Wokresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Segment Dystrybucja, w porównaniudo analogicznego okresu 2015 r., zanotował spadek wyników na poziomie EBITDA o7 proc. Na poziom uzyskanych wyników wpływ miały m.in. obniżenie średniejstawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz obniżenie przychodów z opłatprzyłączeniowych od podmiotów przyłączonych do sieci WN i SN (m.in. farmwiatrowych). W efekcie wzrostu PKB i wzrostu produkcji odnotowano wzrost dostawdo odbiorców przemysłowych, szczególnie w grupie B, jednak spadły dostawy dogrupy A na skutek trudności sektora górniczego i hutniczego.

Nawynik segmentu Sprzedaż znaczący wpływ miały przede wszystkim niższe przychodyze sprzedaży energii elektrycznej będące rezultatem niższego wolumenu sprzedanejenergii.

Zysknetto Grupy Tauron w okresie I-III kwartałów 2016 r. wyniósł 276,1 mln zł. Naten poziom istotnie wpłynęły odpisy wartości majątku wytwórczego Grupy dokonanew I półroczu br. na łączną kwotę 700 mln zł.

Inwestycje

Wpaździerniku, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wspólnie z partnerem – PGNiG– uzgodniono warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Zawarteporozumienie pozwoli na sprawne wznowienie prac przy tym projekcie i dokończenierozpoczętej inwestycji. Zawarto również porozumienie z instytucjamifinansującymi projekt, co stawia Grupę w bezpiecznej pozycji od stronyfinansowej.

W pierwszychtrzech kwartałach 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2,45 mldzł. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. niższe były przede wszystkimnakłady w Obszarach Wytwarzanie i Wydobycie, w Obszarze Dystrybucjanatomiast miał miejsce niewielki wzrost.

Namodernizację i odtworzenie majątku sieciowego przeznaczono 619 mln zł, a 411mln zł przeznaczono na budowę nowych przyłączy. W segmencie Wytwarzanie nakładyna budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 787mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę bloku kogeneracyjnego w ZW Tychy (50 MW),który został oddany do eksploatacji w czerwcu bieżącego roku.

Zadłużenie ifinansowanie

Wartośćzobowiązań długoterminowych Grupy Tauron w okresie I-III kwartałów 2016 r. wzrosłao 28 proc., co ma związek z emisją obligacji o wartości nominalnej 2 860mln zł oraz wykupem w dniu 30 września 2016 r. obligacji o łącznej wartości 300mln zł. Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych Grupy Tauron uległazmniejszeniu o 40 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 r.osiągnął poziom 2,64x, podczas gdy na koniec czerwca wynosił 2,58x.

-Aktualnie pracujemy nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego Grupy.Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej poziomu3,5x, wydłużenie okresu zapadalności długu z jednoczesnym bardziej równomiernymrozłożeniem tej zapadalności w czasie oraz wdrożenie nowych instrumentówdłużnych wzmacniających naszą pozycję finansową – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here