Tauron: będą inwestycje za 18 mld zł


W kilkunajbliższych latach grupa energetyczna Tauron zamierza wydać na inwestycje 18mld zł; chce też ustabilizować finanse oraz zaoszczędzić ok. 1,3 mld zł dziękiprogramowi poprawy efektywności i 1,9 mld zł dzięki strategicznym inicjatywom –wynika z ogłoszonej w piątek nowej strategii grupy.

 

W 2020 r.EBITDA ma wynieść ponad 4 mld zł. Zarząd Taurona chce, by w długoterminowejperspektywie co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto byłoprzeznaczane na dywidendę dla akcjonariuszy, jednak pierwsza dywidenda będziemożliwa – według prognoz – nie wcześniej niż w 2020 r. Grupa stawia nainnowacje – nakłady na ich rozwój mają wynosić 0,4 proc. wartościskonsolidowanych przychodów rocznie.

 

Prace nadnową strategią podjął nowy, powołany w grudniu ubiegłego roku, zarząd grupyTauron. W piątek spółka przedstawiła w komunikacie podstawowe założeniadokumentu, obejmującego okres do 2025 roku. Priorytety to m.in. zapewnieniestabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwójinnowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientami.

 

„Strategiawyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany dopotrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniającyswoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału” – powiedział cytowany wkomunikacie prasowym prezes grupy Remigiusz Nowakowski.

 

Jednym zpriorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej, m.in. poprzez przyjęty wmarcu program poprawy efektywności, zakładający uzyskanie 1,3 mld złoszczędności w latach 2016-2018. Ponadto tzw. inicjatywy strategiczne, w tymograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, mają przynieść efektfinansowy na poziomie 1,9 mld zł.

 

„Będzie onosiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o ok. 1,2mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o ok. 0,7 mld zł. Są to dodatkoweefekty finansowe, poza efektami ujętymi w programie poprawy efektywności” –podała w piątek grupa.

 

Oszczędnościda także wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej ElektrowniŁagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł.Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnegootoczenia regulacyjnego i rynkowego.

 

Przygotowującstrategię zarząd Taurona przeanalizował zdolności grupy do sfinansowaniaobecnych i planowanych inwestycji, tak, by ich realizacja była możliwa ześrodków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. Wefekcie zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł dook. 18 mld zł.

 

Strategiazakłada kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektówinwestycyjnych. W segmencie wytwarzania energii nakłady do 2020 r. wyniosą 6,7mld zł do 2020 r. Ponad połowa wszystkich nakładów na inwestycje w tym czasie,tj. 9,5 mld zł, to projekty w segmencie dystrybucji, obejmujące przyłączenianowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzeniemajątku sieciowego.

 

Tauronzakłada kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów wElektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzieleniezorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partneromzewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika długnetto/EBITDA i ograniczyłaby ryzyko finansowe.

 

„Planowanazmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy elementstabilizujący sytuację finansową grupy Tauron” – tłumaczy Nowakowski.

 

W segmenciewydobycia węgla kontynuowane będą inwestycje w zakładzie górniczym Janina,budowa szybu Grzegorz w zakładzie Sobieski, a także inwestycje w kopalni NoweBrzeszcze. Łączna wartość inwestycji w obszarze wydobycia to ok. 1,3 mld zł do2020 r.

 

Założonekierunki inwestycyjne po roku 2020 to także tzw. nowa energetyka – Tauron chceinwestować w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii,energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługiokołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowejstrategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodówrocznie.

 

Wperspektywie długoterminowej grupa planuje wypłatę dywidendy w wysokościminimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. „Intencją spółki jestzapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku dodługoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przezspółki z ratingiem inwestycyjnym” – czytamy w piątkowym komunikacie.

 

Naostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały takie czynniki jaksytuacja płynnościowa grupy, sytuacja rynkowa, realizacja politykiinwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa orazzapisy umów finansowych, w szczególności te dotyczące nieprzekraczaniaokreślonego poziomu wskaźnika zadłużenia, a także zapewnienie ratingu napoziomie inwestycyjnym.

 

„Polityka wzakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom zarządu.Chciałbym zwrócić uwagę, iż prognozy będące podstawą strategii, wskazują, żepierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości orazszczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty będzie każdorazowo podejmowanaprzez walne zgromadzenie spółki” – zaznaczył wiceprezes grupy Marek Wadowski.

 

 

PAP

fot. mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here