Spółka Taurona wypowiedziała wieloletnie umowy kontrahentom wiatrowym


Spółka zależna Taurona Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa (PE PKH) wypowiedziała z dniem 18 marca br. długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych od inwestorów wiatrowych. To kolejny etap sporu, jaki rozpoczął się w lipcu ub.r., kiedy to ogłoszono likwidację spółki PE PKH.

Zarząd Tauron Polska Energia S.A. poinformował o złożeniu w dniu 18 marca 2015 r. oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę zależną PE PKH długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Umowy te zostały zawarte w latach 2009-2010 ze spółkami: Amon; Talia; Dobiesław Wind Invest; Gorzyca Wind Invest; Pękanino Wind Invest oraz Nowy Jarosław Wind Invest.

Jak twierdzą przedstawiciele Taurona, przyczyną wypowiedzenia umów przez PE-PKH było naruszenie ich postanowień przez kontrahentów polegające na „odmowie przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji warunków umów”.

Konflikt na linii Tauron – inwestorzy wiatrowi rozpoczął się w lipcu 2014 roku, kiedy Tauron postawił swoją spółkę zależną PE PKH w stan likwidacji. Spółki Polenergia, In. ventus i Enerco/Invenergy uznały, że Tauron dąży do zerwania wieloletnich umów na kupno zielonych certyfikatów i energii elektrycznej z farm wiatrowych, które spółce skarbu państwa przestały się opłacać. Kontrahenci PE PKH zgłosili swoje wierzytelności, domagając się jednocześnie wstrzymania likwidacji spółki. W tej sytuacji Tauron pod koniec października złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa, twierdząc, że „doszło do sytuacji, w której spółka o obecnie dobrej kondycji finansowej, regulująca na bieżąco swoje zobowiązania, została zmuszona bezpośrednimi działaniami kontrahentów do wystąpienia do sądu o ogłoszenie upadłości”. W grudniu 2014 roku sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości.

Umowy zawarte między inwestorami wiatrowymi i PKH stanowią najważniejsze zabezpieczenie dla kredytów zaciągniętych na realizację projektów wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW, zatem wypowiedzenie tych umów może spowodować poważne szkody finansowe kontrahentów.

Redakcja reo.pl

fot. Jeff Kubina/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here