Śląski klaster energii upowszechni gospodarkę niskoemisyjną


Listintencyjny ws. utworzenia Żywieckiego Klastra Energii „Żywiecka EnergiaPrzyszłości” podpisało w poniedziałek w Żywcu ok. 30 podmiotów, m.in. przedstawicielesamorządów tamtejszego powiatu, a także firm z branż energetyki czy związanychz nimi technologii.

Klaster mazajmować się m.in. upowszechnianiem na Żywiecczyźnie gospodarki niskoemisyjneji zrównoważonej energii. Żywiec znajduje się na pierwszym miejscu listynajbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej przygotowanej przezŚwiatową Organizację Zdrowia.

Abyprzeciwdziałać problemowi, w lutym ub. roku starosta, burmistrz oraz wójtowiepowiatu żywieckiego podpisali list intencyjny ws. współpracy w zakresie ochronypowietrza i energetyki. Wskazano wówczas, że instytucją, która zajmie sięrealizacją takich przedsięwzięć w imieniu gmin, będzie Związek Międzygminny ds.Ekologii (powstał on w 2000 r. z przekształcenia wcześniejszego ZwiązkuKomunalnego ds. Gazyfikacji w Żywcu; dotąd zajmował się m.in. realizacjąunijnych projektów dotyczących np. kanalizacji).

W czerwcubr. lokalni samorządowcy uzyskali zapewnienie współpracy władz regionalnychprzy działaniach na rzecz ochrony powietrza i prosumenckiej energetyki.Porozumienie w formie kolejnego listu intencyjnego podpisali wówczas m.in.marszałek woj. śląskiego i wiceszef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawietych dokumentów Związek opracował już masterplan ograniczenia niskiej emisji izarządzania zrównoważoną energią. Z kolei na terenie gmin Żywiecczyznydobiegają końca prace związane z przygotowaniem planów gospodarkiniskoemisyjnej. Dokumenty te, m.in. inwentaryzujące dane z wszystkich gminpowiatu, będą podstawą do starań o środki na inwestycje.

Efektamimają być m.in.: wspólne projekty i zadania pozainwestycyjne (najważniejszy toPonadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowany przez Związek)oraz indywidualne inwestycje gmin. Planowane są tzw. lokalne spółdzielnieenergetyczne czy współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzeczzmiany wizerunku tego obszaru w kierunku przyjazności ekologii.

Na gruncieUstawy o odnawialnych źródłach energii powstać ma również klaster energiiobejmujący obszar całego powiatu (Związek będzie się starał, abyprzedsięwzięcie zyskało status pilotażu wspieranego przez MinisterstwoEnergii). Dotąd Związek m.in. podpisał list intencyjny ze spółką TauronDystrybucja w zakresie współdziałania w procesie tworzenia takiego klastra;wystosował też szereg ofert przystąpienia do klastra kierowanych do firm iinstytucji.

Efektem tychdziałań było podpisanie w poniedziałek w Żywcu listu intencyjnego dotyczącegoutworzenia klastra. To pierwszy krok formalny; następnym będzie już podpisanieumowy cywilno-prawnej tworzącej klaster, planowane obecnie na drugą połowęstycznia 2017 r.

Sygnatariuszamiponiedziałkowego listu było – obok Związku Międzygminnego ds. Ekologii i ośmiugmin powiatu – ponad 20 podmiotów z branż IT i energetycznej (np. spółkii-Energia, Elmontaż, Beskid Żywiec, Ekoterm, a także np. Katowicka SpecjalnaStrefa Ekonomiczna czy Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa oraz Klaster 3x20zajmujący się polityką energetyczną UE).

Z informacjiZwiązku Międzygminnego ds. Ekologii wynika, że docelową rolą klastra ma byćwdrożenie modelu rynku opartego na funkcjonowaniu tzw. mikrosieci – na obszarzezarządzanym przez operatora sieci dytrybucyjnej. W takiej lokalnej wspólnocieenergetycznej działają m.in. różni wytwórcy energii elektrycznej. Źródławytwórcze o różnej charakterystyce mogą przy tym i powinny uzupełniać się,wykorzystując zasoby lokalne i odnawialne (biogazownie, instalacjefotowoltaiczne, wiatrowe czy produkujące energię w skojarzeniu).

Rolą klastrapowinno być lokalne, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytemodbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródełtak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Jednocześnie dziękiprzyłączeniu do „nadrzędnej” sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energiiw mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Efektem –jak akcentuje Związek – powinna być niezależność energetyczna Żywiecczyzny,ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia.

Służyć temuma współpraca w dziedzinach: planowania wytwarzania oraz dystrybucji energiielektrycznej oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach siecidystrybucyjnej (zgodnie z prawem sieć ta musi mieć napięcie niższe niż 110 kV),podobnych działań dotyczących ciepła, a także wykorzystywania OZE, kreowania iwdrażania przedsięwzięć z zakresu elektromobilności oraz poprawy efektywnościenergetycznej.

Wedługinformacji WHO z maja br. średni roczny poziom zanieczyszczenia tzw. pyłemzawieszonym PM2,5, który jest jednym ze składników zanieczyszczeń z niskiejemisji, przekracza w Żywcu 40 mikrogramów na metr sześcienny. W trójceeuropejskich miast, gdzie także przekroczona jest ta wartość, znajdują sięjeszcze Pszczyna i bułgarski Dimitrowgrad. Kolejne, zbliżające się do tejwartości miasta, to Rybnik i Wodzisław Śląski.

 

PAP
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here