Senat przyjął tzw. małą ustawę o innowacyjności


Senatprzyjął w piątek tzw. małą ustawę o innowacyjności z drobnymi poprawkami.Ustawa zakłada m.in., że firmy będą mogły korzystać z większych ulg nadziałalność badawczo-rozwojową, a naukowcy więcej zyskają z komercjalizacjiswoich wynalazków.

 

Rządowyprojekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalnościinnowacyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW), wprowadza system instrumentów premiujących i zachęcających dopodejmowania działalności innowacyjnej.

 

Zaprzyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw inikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

 

SenatorKazimierz Wiatr (PiS) w czasie senackiej dyskusji nad ustawą ocenił, że są tozmiany bardzo potrzebne i przysłużą się innowacyjnym firmom. “Jeślipolskie firmy są zaawansowane technologicznie, to i wynagrodzenia pracownikówsą wyższe, i wpływy do budżetu są wyższe” – zwrócił uwagę. Jak podsumował,wiele z rozwiązań zawartych w małej ustawie o innowacyjności premiuje firmymałe i średnie, ale – jego zdaniem – na nowych rozwiązaniach skorzystają też napewno i firmy duże.

 

Senatprzyjął do ustawy kilka poprawek. Jedna z nich wprowadza ułatwienia wuzyskiwaniu krótkoterminowego dostępu do aparatury badawczej w celachnaukowych. Pozostałe poprawki wynikły z sugestii biura legislacyjnego. Wpoprawkach doprecyzowano też przepisy przejściowe dotyczące uwłaszczenianaukowców.

 

W czasiesenackich prac nad ustawą zgłoszono do niej wniosek mniejszości. MieczysławAugustyn (PO) podczas dyskusji w Senacie wyjaśniał, że we wniosku tymprzedstawione są poprawki proponowane przez pracodawców. Jedna z tych poprawekdotyczyła m.in. wprowadzenia możliwości odliczania m.in. kosztów ekspertyz,przygotowanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe. Inna z poprawekzakładała z kolei, że wszystkie firmy – niezależnie od ich wielkości – będąmogły odliczyć nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Poprawki zaproponowanewe wniosku mniejszości Senat odrzucił.

 

Wiceministernauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński zapowiedział w Senacie, że nadzagadnieniami, których dotyczą poprawki omawiane przez Augustyna, rząd pochylisię pracując nad przygotowaniem drugiej ustawy o innowacyjności. Wiceministerzapewnił, że poszukiwane będą wtedy rozwiązania “efektywne, ale równieżbezpieczne i poprawne legislacyjnie”.

 

Zgodnie zinformacjami resortu nauki, prace w ministerstwie nad projektem kolejnej – tzw.dużej ustawy o innowacyjności – są już finalizowane, a ustawa – jak spodziewasię MNiSW – mogłaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

 

Przyjęta wpiątek przez Senat tzw. mała ustawa o innowacyjności przewiduje zniesienie od 1stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej dospółki.

 

Noweprzepisy zakładają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentuprzez małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Ponadtoustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój,które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych iśrednich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych zdziałalnością badawczo-rozwojową.

 

Noweprzepisy wydłużają z trzech do sześciu lat okres, w jakim przedsiębiorca będziemógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

 

Wnowelizacji przewidziano również, że nowo powstające przedsiębiorstwa (tzw.start-upy) prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać o zwrotgotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanegoodliczenia.

 

Ustawazawiera poza tym pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikujezasady nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków.

 

Zgodnie znowymi przepisami naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będziezainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będziemusiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacjio wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie przejmie prawado wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

źródło: naukawpolsce.pap.pl

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here