Sejm ma się zająć „małym trójpakiem” w środę, będą poprawki ws. OZE


Sejm ma zająć się na posiedzeniu plenarnym w środę tzw. małym trójpakiem energetycznym, czyli nowelizacją Prawa energetycznego i innych ustaw. Głównym celem jest dostosowanie przepisów do prawa UE, aby uniknąć kar. Ruch Palikota zapowiadał jednak zgłoszenie poprawek ułatwiających działanie prosumentom i zapewniających przejrzystość rynku OZE.

W przyjętym pod koniec maja przez komisję gospodarki w pierwszym czytaniu projekcie, obok przepisów przystosowujących polskie prawo do prawa UE, znalazły się też przepisy dotyczące OZE, m.in. zwolnienia z opłat za przyłączenie do sieci mikroinstalacji i częściowe zwolnienia z tych opłat instalacji OZE do 5 MW oraz tzw. gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE i przepisy dotyczące instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji.

Wcześniej, w trakcie prac, sejmowa podkomisja nadzwyczajna zajmującą się „małym trójpakiem” zmieniła poprawką definicje mikroinstalacji i małej instalacji OZE w projekcie noweli Prawa energetycznego, zwiększając górne granice mocy cieplnej, odpowiednio do 120 kWt z 70 kWt i do 600 kWt z 300 kWt.

Obecna projektowana definicja mikroinstalacji oznacza OZE o mocy do 40 kWe lub do 120 kWt, a małej instalacji 40-200 kWe lub 120-600 kWt.

Projekt „małego trójpaku” zawiera też zmodyfikowany sposób obliczania realizacji krajowego celu ogólnego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Przepis przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł, wyrażony w procentach.

Już pod koniec maja Jacek Najder, poseł Ruchu Palikota, zapowiadał że w drugim czytaniu w Sejmie zgłosi dwie poprawki do projektu ustawy: zwolnienie prosumentów, czyli produkujących energię głównie na własne potrzeby, z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązku zgłoszenia jako wytwórcy, a druga poprawka będzie miała na celu zwiększenie przejrzystości rynku OZE poprzez nałożenie na ministra gospodarki obowiązku zbierania danych statystycznych na temat rynku “zielonej energii” z URE, GUS, ARE i NFOŚiGW oraz publikowania ich na stronach ministerstwa.

Dane te to m.in. liczba koncesji na wytwarzanie z OZE, z podziałem na rodzaje instalacji, moc oraz lokalizację, ilość wnioskowanych, wydanych oraz umorzonych w danym miesiącu kalendarzowym oraz narastająco w danym roku świadectw pochodzenia energii tzw. zielonych certyfikatów, ilość certyfikatów, które na koniec danego miesiąca kalendarzowego pozostają ważne i nieumorzone, z podziałem na lata produkcji oraz udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w danym miesiącu kalendarzowym i narastająco w danym roku kalendarzowym, z podziałem na sektory OZE.

W ramach “małego trójpaku” do Sejmu trafią też przepisy dotyczące ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, za którymi pod koniec maja opowiedziała się komisja gospodarki. System ten zakłada m.in. wypłatę przez gminy specjalnych dodatków odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

W projekcie są też rozwiązania dotyczące powoływania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nadzoru nad jego działalnością.

Jednak głównym celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, przez wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Rozwiązania powinny doprowadzić do wycofania skarg przeciwko Polsce, skierowanych przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE, w sprawie niepełnego wdrożenia przez nasz kraj wymogów dyrektyw: 2009/72/WE i 2009/73/WE.

Projekt zakłada m.in. obowiązek sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym na docelowym poziomie 70 proc. od połowy 2014 roku z dochodzeniem do celu w 3 etapach. Rozwiązanie to ma przyczynić się do rozwoju mechanizmów konkurencji na rynku hurtowym i detalicznym, które umożliwią zwolnienie cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych spod administracyjnego nadzoru prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ma też nastąpić rozdział nadzoru właścicielskiego nad operatorem gazowego systemu przesyłowego a spółkami zajmującymi się wytwarzaniem lub dystrybucją paliw gazowych, a nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego ma wykonywać minister gospodarki.

 

Marcin Zaremba

fot. fabiennew/sxc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here