Rzeszów: będzie dofinansowanie na panele fotowoltaiczne


Mieszkańcy 13 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (FOR) mogą uzyskaćnawet 85% dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych. W lipcu ruszyłyszkolenia, a nabór wniosków zaplanowano na 11-29 września. Szacunkowa wartośćprojektu to 45 mln zł.

W ramach projektu przewiduje sięmontaż instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy około 3 kW. W warunkachnasłonecznienia panujących w województwie podkarpackim taka instalacjawygeneruje 2850 kWh energii rocznie. Pozwoli to zaoszczędzić wnioskodawcyśrednio 1600 zł.

Instalacje będą zajmowaćpowierzchnię około 17 m2 i zostaną zamontowane na budynkach lub bezpośrednio nagruncie. Przewiduje się, że posłużą one na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznychmieszkańców, choć nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła zostaćodprowadzona do sieci.

Wnioski będą składane w gminie, akażda z nich wyłoni wykonawcę instalacji fotograficznej. To gmina będzieinwestorem. Mieszkaniec wniesie wkład własny i udostępni nieruchomość, naktórej zostanie ona zamontowana.

Przy wyborze wniosków preferowanebędą zgłoszenia gospodarstw domowych, których członkami są osoby zniepełnosprawnością, pobierające świadczenia rodzinne, rodziny wielodzietne,rodziny zastępcze oraz zameldowane i płacące podatki w swojej gminie.

W zależności od powierzchni lokalukoszt instalacji szacuje się od 18,6 do 21,2 tys zł. Przyjmując średni koszt 20tys. można oszacować, że w ramach realizacji programu w instalacjefotowoltaiczne zostanie wyposażone 2250 gospodarstw domowych, które łączniezaoszczędzą 3,6 mln zł rocznie.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalnyobejmuje miasto Rzeszów oraz 12 otaczających je gmin i pełni funkcjemetropolitarne. Stowarzyszenie podrzeszowskich gmin złożyło też wniosek odofinansowanie projektu pn. “Zwiększenie udziału energii ze źródełodnawialnych na terenie ROF”. Obejmuje on instalację paneli słonecznych nabudynkach użyteczności publicznej. Wartość tego projektu to 25,7 mln zł i oczekujena środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

 

Dorota M. Zielińska

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here