Rząd stawia na ograniczenie emisji i pochłanianie CO2


Skutecznaochrona klimatu wymaga dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tymwzrostu zdolności pochłaniania CO2 przez ekosystemy leśne i na terenachzurbanizowanym – podkreślono w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju(SOR).

Autorzydokumentu podkreślają, że od 1990 roku w wyniku zmian strukturalnych wgospodarce i prowadzonej przez państwo polityce ekologicznej, zdecydowaniezmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb w Polsce. Skutecznezarządzanie emisjami przemysłowymi zmniejszyło ich udział w zanieczyszczeniupowietrza, a także znacząco ograniczyło emisję gazów cieplarnianych.

“Redukcjakrajowej emisji gazów cieplarnianych w 2012 r. wyniosła 29,1 proc. stanuwyjściowego, ewidencjonowanego w 1988 r. Jednak skuteczna ochrona klimatuwymaga dalszej redukcji emisji, w tym wzrostu zdolności pochłaniania CO2 przezekosystemy, szczególnie leśne i towarzyszące obszarom zurbanizowanym” -napisano.

W strategiiczytamy, że realizacja polityki Unii Europejskiej, która zmierza do ograniczaniaemisji CO2, jest dla Polski “zadaniem stosunkowo trudnym”. Jest tospowodowane wysoką emisyjnością naszej gospodarki, opartej głównie na węglu.

Autorzyprzypomnieli, że Polska redukuje swoje emisje CO2 w ramach zobowiązańmiędzynarodowych – m.in. Protokołu z Kioto czy porozumienia paryskiego, oraz wramach pakietu energetyczno-klimatycznego UE. W przypadku Wspólnoty głównyminarzędziem redukcji emisji jest system handlu uprawnieniami do emisji gazówcieplarnianych (EU ETS). Jest to nacisk ekonomiczny, ponieważ emitent musikupić takie uprawnienia. Drugim elementem polityki klimatycznej UE jestograniczenie emisji CO2 z sektorów nieobjętych systemem UE ETS, czyli wrolnictwie, sektorze bytowo-komunalnym, transporcie i budownictwie.

Jak czytamyw SOR, oprócz innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zmniejszania emisjinależy położyć też nacisk na naturalne pochłanianie dwutlenku węgla przez lasyi zieleń miejską, a także poprzez odpowiednie zmiany w rolnictwie.

Ograniczeniuemisji ma pomóc też promocja elektromobilności, np. niskoemisyjnego transportupublicznego.

W kontekściepolityki klimatycznej dokument wymienia projekt leśnych gospodarstw węglowych,które przyczyniałby się do zmniejszania koncentracji CO2 w atmosferze. Pomysłpolega na tym, by przy prowadzeniu odpowiedniej gospodarki leśnej, czyli przezsadzenie konkretnych gatunków drzew bądź dosadzanie nowych w istniejącychlasach, wychwycić większą ilość dwutlenku węgla. Program leśnych gospodarstwwęglowych ma ruszyć od tego roku, a ewentualny handel pochłoniętymi emisjami -w 2020 r. Polska stara się, by taki mechanizm został uznany przez UE.

Resortśrodowiska przekonuje, że dzięki odpowiedniej gospodarce leśnej, rocznie wpolskich lasach można zmagazynować nawet 40 mln ton CO2 rocznie.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here