Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej


Oszczędne iefektywne wykorzystywanie energii, zmniejszenie jej zużycia, zmniejszenie stratpodczas jej przesyłania – to efekty, jakie powinniśmy uzyskać po wdrożeniunowej ustawy o efektywności energetycznej, której projekt przyjął we wtorekrząd.

 

Nowa ustawapozwoli na pełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2012 r., zgodnie z którą państwaczłonkowskie muszą osiągnąć do 2020 r. określony poziom oszczędności energii. Wpaździerniku 2015 r. KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia jej zapisów. Miałaona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r.

 

Unijnadyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania krajowych, długoterminowychstrategii dotyczących wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobówbudynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Jak napisanow komunikacie po posiedzeniu rządu, dzięki wdrożeniu rozwiązań przewidzianych wprojekcie ustawy powinna poprawić się efektywność energetyczna polskiejgospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego. Proponowaneregulacje powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii orazznacząco zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych.

 

“Chodziprzede wszystkim o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle idystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Oczekiwane jest teżzmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji doatmosfery, co powinno poprawić nie tylko stan środowiska naturalnego, ale takżezdrowie ludzi” – czytamy w komunikacie.

 

W projekcieustawy określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczącegoefektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznegoprzedsiębiorstwa. Projekt zawiera też zadania jednostek sektora publicznego dlapoprawy efektywności energetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.

 

Krajowy plandziałań minister energii będzie opracowywał co 3 lata. Plan ma zawierać opisprogramów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorachgospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności, informacje ooszczędnościach energii w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu, wreszcie wkońcowym zużyciu energii. Ponadto znajdzie się w nim strategia wspieraniainwestycji w renowację budynków. Pierwszy raz taki plan minister energii będziemusiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

 

Jak wynika zprojektu nowe przepisy doprecyzowują zasady stosowania przez jednostki sektorapublicznego środków poprawy efektywności energetycznej. Do wykazu takichśrodków dodano nowy: “wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego”.

 

Projektowanaustawa wprowadza też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznegomoże realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawęefektywności energetycznej. Wszystkie polskie organy władzy publicznej będąmiały obowiązek kupowania efektywnych energetycznie produktów i usług. Będą teżmusiały kupować czy też wynajmować efektywnie energetyczne budynki orazwypełnić zalecenia dotyczących efektywności energetycznej w budynkachmodernizowanych i przebudowywanych należących do skarbu państwa.

 

Z projektuustawy wynika też, że zostanie zachowany – funkcjonujący od 2013 r. obecniesystem świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Polega onna tym, że przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym,by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać iprzedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów.Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą. Jednak noweprzepisy zakładają stopniowe odchodzenie od opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych – zwiększenia efektywności energetycznej.

 

“W 2016r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku,w 2017 r. będzie można uiścić opłatę w wysokości 20 proc., a w 2018 r.przedsiębiorca będzie mógł ponieść jedynie 10 proc. opłatę, co oznacza, żebędzie musiał w znacznie większym zakresie realizować przedsięwzięciaprooszczednościowe” – napisano. Projekt przewiduje rezygnację z obowiązkuprzeprowadzania przetargu, na podstawie którego prezes URE dokonywał wyboruprzedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które możnabyło uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

 

“Rozwiązanieto znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Jednocześnie świadectwaefektywności energetycznej nie będą już wydawane na przedsięwzięcia, którychrealizację zakończono – dotychczas było to możliwe” – napisano wkomunikacie.

 

W projekcieustawy znalazł się też nowy rozdział dotyczący zasad przeprowadzania audytuenergetycznego przedsiębiorstwa. Maja się one odbywać raz na 4 lata. Audyt musiprzeprowadzać specjalistyczna firma niezależna od audytowanego. Z tegoobowiązku zwolnieni będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

W projekciezapisano też zestaw kar za nieprzestrzeganie jej przepisów, które będąwymierzane przez prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej. Wymienionoczyny podlegające karze, np. za nieuiszczenie opłaty zastępczej, zanieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano teżsytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

 

 

PAP

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here