Rząd przyjął Krajowy Program Reform na lata 2014-2015

Rada Ministrów 22 kwietnia 2014 r. przyjęła czwartą aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR). Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2014-2015 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie energii klimatu, zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

W latach 2014-2015 w ramach KPR Ministerstwo Gospodarki będzie koordynować działania związane m.in. ze stworzeniem systemu wsparcia dla przedsiębiorstw, realizacją „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” oraz wspieraniem projektów w ramach obszarów i technologii o największym potencjale rozwoju. W tej edycji Programu zaplanowano także m.in. wspieranie instytucji otoczenia biznesu w ramach działań proinnowacyjnych, a także cele związane z budową konkurencyjnego rynku energii.

W obecnym wydaniu KPR nadal aktualne pozostają kierunki działań zawarte w pierwotnej wersji dokumentu. Dotyczą one odrabiania zaległości rozwojowych oraz budowy nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, innowacyjność dla wzrostu inteligentnego oraz aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W dokumencie powiązano realizację poszczególnych zadań krajowych celów strategii „Europa 2020” zawartych w KPR z priorytetami nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Środki europejskie z nowej perspektywy będą stanowić istotne źródło ich finansowania.

Program uwzględnia ponadto zalecenia Rady UE skierowane do Polski w 2013 r., a także priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2014 r. i potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej (z marca 2014 r.). Dotyczą one konsolidacji fiskalnej, działań ograniczających bezrobocie (zwłaszcza wśród młodzieży) wspierania wzrostu gospodarczego i konkurencji na jednolitym rynku, a także redukcji obciążeń regulacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, Polska – podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE – przekaże aktualizację KPR do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2014 r. wraz z aktualizacją Programu Konwergencji przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

W pracach nad KPR 2014/2015 aktywnie uczestniczyli partnerzy społeczno-gospodarczy – członkowie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, który jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Ministra Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej oraz liczni reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i jednostek naukowo-badawczych.

Przyjęta w 2010 r. strategia „Europa 2020” to długookresowy plan rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Zawiera propozycje działań UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz stawiania czoła wyzwaniom globalizacji i starzenia się społeczeństwa. Priorytetami strategii są: inteligentny wzrost (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, zrównoważony wzrost (ang. sustainable growth), czyli zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Krajowe Programy Reform są z kolei podstawowym instrumentem realizacji strategii „Europa 2020” w poszczególnych państwach członkowskich UE.
 

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here