Rząd przedstawił kierunki rozwoju energetyki


Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami,przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dokumentuwskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej, m.in. wsektorze energetycznym.

 

Według rządu jednym z podstawowych wyzwań rozwojowych Polskina najbliższe lata jest zapewnienie gospodarce stabilnych dostaw energii poakceptowalnej ekonomicznie cenie oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania,zarówno przez przedsiębiorstwa, sektor publiczny, jak i gospodarstwa domowe.

 

Rząd dostrzega też, że „regulacje UE wskazują (…) nakonieczność uwzględniania w polityce energetycznej zagadnień przeciwdziałaniazmianom klimatycznym i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. 

 

Modernizacjasektora energetycznego oraz podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji źródełenergii mają być warunkiem dla podwyższania konkurencyjności polskiegoprzemysłu, poprawy jego efektywności energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwadostaw energii.

 

W tym celu „niezbędnejest tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu orazdystrybucji energii elektrycznej i gazu, stworzenie warunków do inwestycji wkonwencjonalną infrastrukturę wytwórczą, szersze wykorzystanie stabilnych źródełenergii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnegotransportu zbiorowego”.

 

Jak zapowiada MR, w perspektywie 10 lat efektem tych działań będziezapewnienie stabilności dostaw dla użytkowników, zmniejszenie zużycia energiipierwotnej, stopniowe i efektywne kosztowo zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym,oraz spowolnienie wzrostu (lub nawet jego zahamowanie) udziału wydatków naenergię w budżetach domowych.

 

Wśród projektów strategicznych przewidzianych do przygotowania i realizacjido roku 2020 resort wymienia m.in.: 5 projektów energetyki rozproszonej mającychna celu rozwój wytwarzania energii przy wykorzystaniu OZE na potrzebyspołeczności lokalnej; zwiększenie wykorzystania potencjałuhydroenergetycznego; stworzenie warunków dla rozwoju przemysłu elektromobilności; projektyinwestycyjne w elektrownie oparte na tradycyjnych źródłach energii; kontynuacja„Programu polskiej energetyki jądrowej”.

 

Prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącegobazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Planzostał przyjęty przez rząd i ruszyły, prowadzone wspólnie z innymi resortami,prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W lipcu powstał projekt Strategii narzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sierpień i wrzesień to czas na poddanie goszerokim konsultacjom społecznym. W październiku finalna wersja dokumentuzostanie przedłożona Radzie Ministrów.

 

W ramach konsultacji społecznych do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie MinisterstwaRozwoju.

 

 

REO.pl

fot Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here