Regulamin

REGULAMIN PORTALU REO.PL


1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin,
1.2. Portal – portal reo.pl, prowadzony przez Fundację REO,
1.3. Fundacja – Fundacja REO, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, nr KRS 0000328130, REGON 141816904, NIP: 521-352-72-31, Zarząd: Monika Węndołowska – Prezes,
1.4. Wydawca – oznacza Fundację lub inny podmiot, któremu Fundacja powierzy prowadzenie Portalu,
1.5. Przesłane Materiały – oznacza materiały tekstowe lub graficzne, przesłane przez użytkownika Portalu lub Przedsiębiorcę ,
1.6. Publikacje – oznacza materiały tekstowe i graficzne zamieszczone na Portalu,
1.7. Artykuł – oznacza materiał tekstowy opublikowany na Portalu,
1.8. Obraz – oznacza materiał graficzny, w tym plik zdjęcia, opublikowany na Portalu,
1.9. Artykuł Użytkownika / Producenta – oznacza nie zamawiany przez Portal materiał tekstowy, zamieszczony na Portalu w całości lub w części, z zaznaczeniem autorstwa, przy czym w przypadku, gdy artykuł pochodzi od Producenta i nie ma charakteru płatnej reklamy, okoliczność ta zastanie zaznaczona,
1.10. Materiał Zamówiony – oznacza Publikacje nie pochodzące od Wydawcy, które zostały uprzednio zamówione przez Wydawcę od osób trzecich na zasadach określonych w umowie z nimi,
1.11. Informacje Źródłowe – oznacza informacje zamieszczone na Portalu, wskazujące na źródło ich pochodzenia,
1.12. Linki – oznacza odesłania do adresów stron WWW w Internecie, skąd pochodzą Informacje Źródłowe,
1.13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Portalu, podając swój nick i opcjonalnie swój adres mailowy do kontaktu,
1.14. Producent – oznacza przedsiębiorcę działającego na rynku energii odnawialnej lub związanych z rynkiem energii odnawialnej bądź z przedsiębiorcami działającymi na tym rynku,
1.15. Produkt – oznacza rzecz lub usługę, które są prezentowe na Portalu jako związane z rynkiem energii odnawialnej,
1.16. Wydarzenia – oznacza każde wydarzenie istotne z punktu widzenia rynku energii odnawialnej,
1.17. Oferta – oznacza zgłoszoną Wydawcy Portalu ofertę skierowaną do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu osób, w celu zamieszczenia jej w Portalu. Oferta może dotyczyć propozycji zatrudnienia w dowolnej formie, udzielenia zlecenia lub zamówienia, zakupu lub sprzedaży towarów, świadczenia usług, organizowania wystaw, szkoleń, kursów i spotkań dyskusyjnych pozostających w związku z rynkiem energii odnawialnej w Polsce,
1.18. Zgłoszenie – oznacza przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy na stronie Portalu informację, Przesłany Materiał, Informację Źródłową na temat Produktów i Producentów,
1.19. Zgłoszenie Danych – oznacza zgłoszenie przedsiębiorcy do bazy firm przez osobę uprawnioną poprzez wypełnienie dostępnego na Portalu formularza elektronicznego 'Dodaj firmę do katalogu',
1.20. Baza Firm – oznacza katalog przedsiębiorców działających na rynku energii odnawialnej lub związanych z rynkiem energii odnawialnej bądź z przedsiębiorcami działającymi na tym rynku,
1.21. Konkurs – oznacza konkurs ogłoszony na Portalu wraz z jego regulaminem, nie podlegający przepisom ustawy o grach hazardowych,
1.22. Reklama – oznacza informację reklamową, zamieszczoną na Portalu odpłatnie, w miejscu przeznaczonym wyłącznie na informacje reklamowe; reklama może pochodzić od Producenta,
1.23. Dane Przedsiębiorcy – oznacza dane teleadresowe oraz informację o przedsiębiorcy (Producencie), podaną Wydawcy w chwili zgłaszania Przedsiębiorcy do Bazy Firm,
1.24. Nick lub Pseudonim - oznacza słowo lub słowa, jakimi oznaczany jest na Portalu dany Użytkownik, wybrane przez użytkownika w celu umieszczenia na Portalu komentarza, artykułu, obrazu, oferty, reklamy ,
1.25. Zgoda – oznacza zgodę Użytkownika wyrażoną w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zarówno w tekście jak i poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu bądź kliknięcie w odnośnik – link.

2. Celem Portalu jest publikowanie informacji na temat rynku energii odnawialnej w Polsce, w Europie i na świecie, w tym informacji na temat Produktów i Wydarzeń, a także Ofert.

3. Decyzję o wyborze Produktów, Wydarzeń i Ofert podejmuje Wydawca.

4. Portal promuje odpłatnie inne produkty, oferty i przedsiębiorców wyłącznie jako Reklamy, w sposób pozwalający jednoznacznie odróżnić je od Produktów, Wydarzeń i Ofert, o których informuje nieodpłatnie, jako o istotnych z punktu widzenia rynku energii odnawialnej. Reklamy są zamieszczane w oparciu o umowy z ich dostarczycielami i/ lub przedsiębiorcami oferującymi dane towary i usługi.

5. Portal zastrzega sobie odmowę zamieszczenia Reklam lub zaprzestanie ich zamieszczania, o ile ich dostarczyciele lub przedsiębiorcy podejmują działania sprzeczne z celem portalu lub nie wywiązują się z zawartych umów bądź porozumień.

6. Portal zamieszcza Publikacje, które powstały w oparciu o działania własne Wydawcy jak i w oparciu o przesłane przez Użytkowników informacje, Informacje Źródłowe oraz Przesłane Materiały.

7. W przypadku, gdy Publikacja (a także Oferta), w tym Artykuł lub Obraz powstał w oparciu o przesłane przez Użytkowników informacje, Informacje Źródłowe oraz Przesłane Materiały, Wydawca zaznacza to:
7.1. W przypadku artykułu – zgodnie z podanym przez Użytkownika nickiem, poprzez wskazanie Użytkownika jako źródło informacji,
7.2. W przypadku Artykułu Użytkownika – zgodnie z podanym przez Użytkownika nickiem, poprzez wskazanie Użytkownika jako autora tekstu,
7.3. W przypadku Obrazu - zgodnie z podanym przez użytkownika nickiem , poprzez wskazanie Użytkownika jako autora materiału graficznego.

8. Wydawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w wypowiedziach- komentarzach, artykułach, obrazach, ofertach , reklamach przesyłanych do Portalu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na Portalu publikacje przesyłane przez użytkowników lub producentów w zakresie naruszenia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych oraz praw pokrewnych autorów i osób trzecich oraz posiadaczy tychże praw. Jednakże w stosunku do Materiałów Zamówionych Wydawca umieści je na Portalu po uzyskaniu oświadczenia podmiotu /osoby trzeciej będącej autorem tych Materiałów Zamówionych o nienaruszaniu praw autorskich majątkowych i niemajątkowych oraz praw pokrewnych.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo nie umieszczenia na Portalu wypowiedzi- komentarzy, artykułów, Obrazów, Reklam lub Ofert (zwanych dalej także łącznie informacjami) , jeżeli treści w nich zawarte są naruszeniem przepisów prawa lub mogą stanowić podstawę do takiego naruszenia, jak również w przypadku, gdy użytkownik nie podaje Nicka, a w przypadku Producenta – osoba występująca w jego imieniu nie podaje danych pozwalających na potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu Producenta . Wydawca zastrzega sobie również prawo nie umieszczenia na Portalu informacji związanych z Produktem, jeżeli dotyczą Produktu naruszającego prawo lub zakazanego przez prawo, jak również Produktu nie związanego z przedmiotem lub tematyką Portalu.

10.Użytkownik, przekazując artykuły lub Obrazy oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do tych artykułów lub Obrazów, wyraża zgodę na ich wielokrotną publikację na Portalu, w tym jako element Publikacji, ilustrację Artykułu, Artykułu Użytkownika i materiału Zamówionego, bez prawa do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia, oświadcza, że posiada wyłączne prawo do zezwalania na publikację Obrazów w Internecie, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich i zaznacza jednocześnie, czy chce by jego autorstwo było zaznaczone poprzez podanie Nicka. W przypadku, gdy Obrazy będą plikami zdjęć, ich publikacja będzie możliwa ponadto jedynie wówczas, gdy będą posiadały dane exif lub w przypadku skanów z filmów fotograficznych – przesłany zostanie ich negatyw.

11. W przypadku gdy Wydawca zdecyduje się na publikację Artykułu Użytkownika, publikacja taka jest uzależniona od:
10.1. wyrażenia Zgody przez Użytkownika na skrót lub zredagowanie takiego materiału, bez ingerencji w sens merytoryczny i przy jak najmniejszej ingerencji w treść
10.2. wskazania przez Użytkownika sposobu oznaczenia autorstwa i
10.3. złożenia przez Użytkownika zapewnienia, że posiada autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do tych Obrazów, wyraża zgodę na ich wielokrotną publikację na Portalu bez prawa do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia oraz
10.4 oświadczenia Użytkownika, że posiada wyłączne prawo do zezwalania na publikację Obrazów w Internecie a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do opatrywania Artykułów Użytkownika i Materiałów Zamówionych Obrazami we własnym zakresie.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu Publikacji, w tym Artykułów, powstałych w oparciu o otrzymane od Użytkownika informacje, Informacje Źródłowe, Linki i Obrazy, w dowolnej treści, jednakże z zachowaniem podania informacji o Użytkowniku, jako źródle informacji.

13. Wydawca decyduje o tym, czy, a jeśli tak to jak i kiedy, skorzystać ze Zgłoszeń, dokonanych przez Użytkowników oraz Ofert i które oferty będą miały charakter odpłatny, a które nieodpłatny, z zaznaczeniem, że charakter nieodpłatny będą miały Oferty niekomercyjne dotyczące miejsc pracy oraz bezpłatnych wydarzeń.

14. Wydawca podejmuje decyzje o tym, jakie informacje, Produkty, Producenci i Wydarzenia będą prezentowane na Portalu, kierując się celami Portalu.

15. Wydawca decyduje o tym, jakie Reklamy będą zamieszczane i ma prawo do usuwania wszelkich materiałów zawierających jawne lub ukryte treści reklamowe, przesłanych do portalu nie jako Reklamy.

16. Wydawca nie odpowiada za prawdziwość, zgodność z prawem i celami Portalu informacji pochodzących od Użytkowników i Producentów oraz podmiotów, zamieszczających Reklamy, Oferty i ogłoszenia w Portalu.

17. Wydawca nie odpowiada za prawdziwość, zgodność z prawem i celami Portalu informacji zawartych w Artykułach Użytkownika / Producenta.

18. W przypadku ogłaszania Konkursów, Wydawca poda jego zasady, regulamin, zasady wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz sponsorów nagród oraz będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

19. W przypadku, gdy w ramach Portalu Wydawca umożliwi Użytkownikom zamieszczanie komentarzy do prezentowanych w Portalu informacji jak również gdy Wydawca umożliwi Użytkownikom bezpośrednią wymianę zdań (forum), Użytkownicy będą wyłącznie odpowiedzialni za treść swoich opinii a Wydawca będzie uprawniony do usuwania opinii, które naruszałyby dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych, inne uprawnienia takich osób lub naruszały w jakikolwiek sposób prawo bądź dobre obyczaje, a ponadto byłyby sprzeczne z celem Portalu.

20. Wydawca jest uprawniony do uniemożliwienia korzystania z Portalu Użytkownikowi, który będzie naruszał Regulamin, przepisy prawa, dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych oraz dobre obyczaje, a także cele Portalu, jak również Użytkownikowi, który będzie uprawniał reklamę towaru lub usług lub przedsiębiorcy lub organizacji politycznej. W tym celu Wydawca jest uprawniony m.in. do zablokowania dalszego dostępu takiego Użytkownika do Portalu i podjęcia działań w celu ustalenia jego adresu IP.

21. Poprzez podanie Nicka na Portalu oraz wysyłanie zgłoszenia Użytkownik:
21.1. potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
21.2. przyjmuje do wiadomości, że newslettery zawierają treści reklamowe i wyraża zgodę na ich otrzymywanie,
21.3 przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newsletterów i powiadomień,

22. Administratorem Bady danych osobowych będzie Fundacja. W przypadku przekazania administrowania bazą innemu podmiotowi Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie i przysługującymi im w związku z tym uprawnieniami.

23. Użytkownik podając Nicka oraz wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na komunikowanie się z Wydawcą wyłącznie w formie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

24. Niedopuszczalne jest wykorzystywania przez kogokolwiek innego niż Wydawca z Publikacji oraz wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zamieszczonych na Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
24.1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem,
24.2. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Publikacji i innych materiałów;
24.3. zwielokrotnianie Publikacji i innych materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
24.4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

25. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cech użytkowych i możliwości Portalu, okresowego wyłączenia Portalu bez uprzedniego powiadomienia, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Portalu jak również zaprzestania dalszego publikowania Portalu.

26. Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi, który podjął działania zmierzające do destabilizowania w obszarze technologicznym Portalu lub takich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić użytkownikom korzystanie z Serwisu.

27. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Portalu i nie są przekazywane w inny sposób.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Fundację REO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gotarda 9.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Fundacja REO z siedzibą w Warszawie (02-683), ul. Gotarda 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328130, NIP: 521-352-72-31, Regon: 141816904, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.reo.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
i) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
ii) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
iii) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Świadczenia usług reklamowych
i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.