Raport PwC: energetyka szuka równowagi między interesem gospodarki, państwa i biznesu


Polskaenergetyka jest w okresie szukania równowagi między celami państwa, dążeniamiinwestorów oraz konkurencyjnością gospodarki; nowych regulacji wymaga zarównoenergetyka konwencjonalna, jak i system wsparcia kogeneracji czy odnawialnychźródeł energii – wynika z raportu PwC.

 

Najnowszapublikacja tej firmy doradczej „7 pokus polskiej energetyki 2016” była kanwąjednej z czwartkowych debat odbywającego się w Katowicach EuropejskiegoKongresu Gospodarczego. Jej uczestnicy wskazywali m.in. na koniecznośćczytelnych regulacji, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne, ale irentowność inwestycji w energetyce.

 

– Zasadniczepytanie dotyczy tego, ile ma być rynku w energetyce, a ile sterowania przezsystemy wsparcia i politykę państwa (…); czy model pełnej liberalizacji rynku iw ogóle sektora energetycznego sprawdził się i jest aktualny, a jeżeli nie, tojakiego rodzaju wsparcie państwo ma zapewnić swoimi regulacjami. Szerokiejdyskusji wymaga głębokość ingerencji państwa – mówił prezes Urzędu RegulacjiEnergetyki Maciej Bando.

 

Raport PwCprezentuje siedem zagadnień, które są wyzwaniem nie tylko dla firmenergetycznych, ale również dla państwa, jako kształtującego przyszłe warunkidziałania branży. Według autorów opracowania, 2016 rok to szukanie równowagimiędzy celami inwestorów i państwa w zakresie zapewnienia mocy wytwórczych wPolsce w długim okresie. Trzeba zmierzyć się ze stworzeniem warunkówzapewniających rentowność inwestycji w nowe elektrownie oraz zdecydować oprzyszłości krajowej kogeneracji i źródeł odnawialnych.

 

Jednym zkluczowych zagadnień jest przyszłość energetyki konwencjonalnej; międzynarodowekoncerny coraz częściej myślą o wycofaniu się z niej z uwagi na stale spadającemarże oraz regulacje ekologiczne. Eksperci wskazują na konieczność takichregulacji, które pozwolą utrzymać rentowność produkcji energii w długim okresieoraz sfinansować inwestycje.

 

– Mówimy, żeczas znaleźć równowagę między bezpieczeństwem energetycznym, interesemprzedsiębiorstwa a konkurencyjnością naszej gospodarki (…). Chyba już czaszmierzyć się z rozwiązaniem w postaci systemu wsparcia dla elektrowni;przywołujemy rozwiązanie brytyjskie – rynek mocy – mówiła współautorka raportu,liderka grupy energetycznej PwC Dorota Dębińska-Pokorska.

 

Innezagadnienie dotyczy systemu wsparcia kogeneracji, czyli skojarzonej produkcjiprądu i ciepła. Chodzi o zróżnicowanie poziomu wsparcia i kierowanie pomocy dotych jednostek, które rzeczywiście jej potrzebują, a nie do wszystkich źródełkogeneracyjnych. Wsparcia może wymagać np. kogeneracja komunalna. – Wspierajmykogenerację, idźmy w system wsparcia dedykowanego, ale róbmy to jak najtaniej,jeżeli musimy za to płacić – postulowała Dębińska-Pokorska.

 

Kolejnyproblem to rezygnacja z systemu aukcyjnego dla źródeł odnawialnych oraz sposobyzapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia dla poszczególnych technologii OZE.Według ekspertów system wsparcia OZE oparty na aukcjach ma szereg przewag nadmechanizmem opartym na zielonych certyfikatach – jedną z nich jest pełnakontrola państwa nad rozwojem mocy zainstalowanej w OZE, a także nadzór nadpreferowaną technologią i kierunkiem mocy instalacji w kraju.

 

– Wskazujemy,że nie każdy projekt wymaga jednakowego wsparcia; różnicujmy wsparcie i naprojekty i na technologie, bo wtedy to będzie kosztowało nas jak najmniej –tłumaczyła ekspertka PwC.

 

Innewyzwania stojące przed energetyką dotyczą m.in. wzrostu jej innowacyjności ipołączenia jej z celami biznesowymi spółki. – W tym zakresie jesteśmy napoczątku drogi; nasze przedsiębiorstwa są na etapie definiowaniainnowacyjności, podczas gdy największe globalne koncerny energetyczne sterująinnowacyjnością. Długa droga przed nami – uważa Dębińska-Pokorska.

 

Zinnowacjami wiąże się ryzyko biznesowe, a ponieważ nie wszystkie ostateczniesię sprawdzają, ich testowanie oznacza koszty, które może zakwestionowaćregulator rynku. – Myślę, że można wejść w dialog z regulatorem, którydopuściłby konkretne projekty, z ryzykiem, że wypalą np. dwa na dziesięć, co itak będzie sukcesem. Nie da się zrobić modelu, który opisywałby wszystko, trzebaanalizować konkretne projekty – odpowiadał prezes URE Maciej Bando.

 

Autorzyraportu PwC zwracają też uwagę na ofertę produktową firm energetycznych,oceniając, że szeroka oferta nieskomplikowanych produktów może być dobrymrozwiązaniem skierowanym do wybranej grupy klientów, trzeba jednak pamiętać, żenie gwarantuje trwałej przewagi konkurencyjnej.

 

Raport omawiawyzwania związane z cyfryzacją energetyki, zwracając uwagę na potrzebę dobrejkoordynacji i współpracy strony biznesowej i technologicznej. Grupyenergetyczne, które mają za sobą etap konsolidacji i integracji, powinny teżpogłębiać projekty integracyjne, aby wzmacniać konkurencyjność. -Sednointegracji to efektywna współpraca na poziomie operacyjnym pomiędzy spółkamiparterowymi, skutkująca poprawą efektywności funkcjonowania całej grupy. Wartokontynuować integrację, gdyż jest to element budujący trwałą przewagękonkurencyjną” – czytamy w opracowaniu.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here