Raport PKEE: rynek mocy jest niezbędny


Zaniechaniewprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie. Z perspektywykonsumentów wywołać może poważne skutki w postaci drastycznego spadku dobrobytuspołecznego. Najtańszym sposobem poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa będziewprowadzenie rynku mocy – napisali eksperci Polskiego Komitetu EnergiiElektrycznej (PKEE) w opublikowanym raporcie.

 

Raport pt. „Rynekmocy czyli jak uniknąć blackoutu. Analiza zasadności wdrożenia kompleksowegomechanizmu rynku mocy w Polsce” został zaprezentowany 10 sierpnia podczaspanelu dyskusyjnego w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Dokument powstałprzy współpracy największych polskich przedsiębiorstw energetycznych, podauspicjami PKEE. Zdaniem autorów raportu, dynamiczny rozwój dotowanych źródełodnawialnych doprowadził do trwałej utraty rentowności źródeł konwencjonalnych,kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. W rezultacieistnieje bardzo duże ryzyko wycofania przez wytwórców konwencjonalnychnierentownych jednostek wytwórczych, czego skutkiem mogą być okresowe deficytymocy. W przypadku braku występowania odpowiednich sygnałów ekonomicznych, wperspektywie 2025 roku wycofanych zostanie w Polsce ok. 10 GW mocy wytwórczych,a problemy ze zbilansowaniem systemu mogą wystąpić już w 2020 roku. Dlatego,aby zabezpieczyć się przed powtórką sytuacji z sierpnia ubiegłego roku, należy zadbaćo stworzenie przejściowych warunków dla utrzymania rezerwy mocy w elektrowniachkonwencjonalnych, jak również wprowadzić kompleksowe rozwiązania systemowe.

 

W ramachrozwiązań przejściowych, raport wskazuje m.in. na konieczność modyfikacji zasadrozliczeń operacyjnej rezerwy mocy i rozszerzenia składu jednostek interwencyjnejrezerwy zimnej do 2,5 GW. Rozwiązania te mają pozwolić na utrzymanieistniejących mocy w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym interwencję wokresach najwyższego zapotrzebowania.

 

Obecnykształt rynku energii oparty na modelu rynku jednotowarowego nie zapewnia wystarczającychśrodków i impulsów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania w Polsce i innychkrajach UE. Widać to na przykładzie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,które zdecydowały się na wprowadzenie rozwiązań opartych na mechanizmach wynagradzaniazdolności wytwórczych. Dlatego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwaenergetycznego Polski, wprowadzenie rynku mocy jest zagadnieniem najwyższejwagi.

 

Remedium naaktualne problemy rynku energii będzie odejście od jednotowarowego modelu rynkuenergii elektrycznej na rzecz rynku dwutowarowego. W nowym modelu, równolegledo rynku energii elektrycznej funkcjonować powinien rynek mocy, czyli mechanizmwynagradzania zdolności wytwórczych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwaenergetycznego kraju.

 

– Nowe, elastyczne źródła zasilane węglem bądź gazem ziemnym, pozyskane wramach rynku mocy, są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej rezerwy mocy orazdalszej integracji odnawialnych źródeł energii, które w większości przypadkówsą niesterowalne i wymagają pełnego rezerwowania – mówił Remigiusz Nowakowski,prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Jakpodkreślała Marta Gajęcka, wiceprezes PGE i członek Rady Zarządzającej PKEE, rynekmocy jest integralnym elementem poprawiającym działanie rynku, na którympowinny współistnieć wszystkie technologie wytwórcze. Po wprowadzeniu nowychrozwiązań na rynku – obok energii elektrycznej – będzie funkcjonował drugitowar, czyli zabezpieczenie mocy. Pozwoli to na zapewnienie bezpieczeństwadostaw, które w warunkach rynku jednotowarowego nie jest zagwarantowane w wystarczającymstopniu.

 

Wprowadzenierynku mocy pozwoli także na pozyskanie środków pokrywających koszty odbudowy imodernizacji jednostek wytwórczych oraz na utrzymanie niezbędnych poziomów mocydyspozycyjnych wymaganych dla bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.

 

Raport jestefektem kilkumiesięcznej pracy specjalistów branżowych, w tym ekspertów z obszaruanaliz rynku i obsługi handlu hurtowego. Publikacja dokumentu odbywa siędokładnie w rok po ubiegłorocznych problemach technicznych ze zbilansowaniemkrajowego systemu elektroenergetycznego i wprowadzeniu przez operatora systemuprzesyłowego najwyższego, 20. stopnia zasilania.

 

Raport zwracauwagę na społeczno-gospodarcze konsekwencje blackoutów i wskazuje, że najtańszymsposobem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej będzie wprowadzenierynku mocy opartego o propozycje przedstawione przez Ministerstwo Energii, ponieważłączny koszt niedostarczonej energii w scenariuszu polegającym na utrzymaniu obecnegojednotowarowego rynku tylko energii elektrycznej wynosi w perspektywie 2030 roku37,6 mld zł.

Jednocześnie,w raporcie podkreśla się wagę rozwiązań przejściowych, które w najbliższychlatach będą stanowić pomost na drodze do wprowadzenia rozwiązań docelowych.

 

Zperspektywy konsumentów zaniechanie rekomendowanych w raporcie działań możemieć daleko idące skutki w postaci drastycznego spadku bezpieczeństwa energetycznegooraz wzrostu ponoszonych przez nich kosztów o ponad 10 mld zł rocznie

.

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here