Raport GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r.

W latach 2003-2010 w krajach Unii Europejskiej występował corocznie wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten był największy w 2010 r. – wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nt. OZE.

Wzrost ten był największy w 2010 r. i wyniósł dla UE-27 –12,2 proc., a dla Polski 13,7 proc. W 2011 r. zaobserwowano dla krajów członkowskich spadek o 2,7 proc., podczas gdy w Polsce wystąpił dalszy wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych o 8,6 proc., w porównaniu z rokiem 2010.

W przypadku pozyskania energii pierwotnej ogółem, w krajach UE występuje przeważnie trend malejący. W latach 2003 –2011 udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem systematycznie wzrastał. W 2011 roku wyniósł on 20,3 proc. i był wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,9 proc. Dla Polski wskaźniki te w 2011 r. wyniosły odpowiednio 10,9 i 6,4 proc.

Publikacja GUS-u jest „wynikową informacją statystyczną” zawierającą dane statystyczne nt. energii ze źródeł odnawialnych. Jak informuje Urząd, informacje te zostały pozyskane w ramach badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach: 2003–2012. Jednak zakres prezentowanych danych nie daje pełnego obrazu sytuacji w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, ze względu na znaczne rozproszenie źródeł pozyskiwania i lokalny charakter ich wykorzystywania. Niskie moce większości obiektów wytwarzających i użytkujących energię ze źródeł odnawialnych utrudniają objęcie ich stałymi badaniami statystycznymi.

Publikacja zawiera zbiorcze dane statystyczne dotyczące pozyskania i zużycia energii z wykorzystywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii. W publikacji uwzględniono również dane dotyczące ilości energii elektrycznej i ciepła uzyskiwanych ze źródeł odnawialnych.

W opracowaniu prezentowane są także dane dla UE, dla wybranych krajów sąsiadujących bądź też dla krajów o zbliżonych warunkach klimatycznych wg zestawień bilansów energetycznych sporządzonych i udostępnionych przez EUROSTAT.

GUS: Energia ze źródeł odnawialnych 2012 r.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here