PSE o „Czystej energia dla wszystkich Europejczyków"


Jedynie model rynku oparty na dokładnie odwzorowanychwarunkach pracy połączonych systemów elektroenergetycznych jest zdolny zapewnićefektywną ekonomicznie i bezpieczną technicznie pracę tych systemów – to stanowiskoPolskich Sieci Elektroenergetycznych wobec modelu rynku proponowanego wpakiecie KE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zaprezentowane naEuropejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich SieciElektroenergetycznych, podczas debaty nt. Reformy rynku energii elektrycznej wEuropie, która odbyła się 11 maja 2017 r. w Katowicach, odniósł się do modelurynku proponowanego przez KE w pakiecie „Czysta energia dla wszystkichEuropejczyków”.

W ocenie PSE rozwiązania zawarte w proponowanych regulacjachnie są adekwatne do wyzwań, przed jakimi stają europejskie systemyelektroenergetyczne, wyzwań będących przede wszystkim następstwem zwiększającejsię dynamiki wytwarzania energii elektrycznej oraz rosnącej elastyczności postronie zużycia energii elektrycznej.

– Sprostanie tym wyzwaniom wymaga zastosowania skutecznejkoordynacji, za pomocą sygnałów cenowych, pracy źródeł wytwórczych orazodbiorów energii elektrycznej. Koordynacja ta musi z jednej stronymaksymalizować korzyści ekonomiczne z wykorzystywania ograniczonychprzepustowości sieci elektroenergetycznych do realizacji dostaw energii elektrycznejdo odbiorców, a z drugiej strony musi wspierać spełnianie kryteriów bezpiecznejrealizacji tych dostaw – wskazywał Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

PSE uważają, że w związku z rozwojem rozproszonych formwytwarzania energii elektrycznej oraz rozproszonym charakterem elastycznościpopytu, w celu skutecznego oddziaływania na zasoby znajdujące się w różnychlokalizacjach systemu, sygnały cenowe muszą być adekwatne do warunkówpanujących w tych lokalizacjach. Wymaga to poprawnej wyceny energii elektrycznejw tych lokalizacjach, co z kolei wiąże się z koniecznością właściwejreprezentacji zasobów systemu – sieci i źródeł – w procesach rynkowych orazodpowiedniej organizacji tych procesów.

Komisja Europejska, jako cel proponowanych regulacji,wskazuje efektywną integrację OZE, zwiększenie elastyczności po stronie popytui podaży, integrację rynku hurtowego i detalicznego, a także stanowienie cen wsposób odzwierciedlający konkurencyjną relację między podażą a popytem, orazrozwój rynków długoterminowych zabezpieczających przed zmiennością cen.Równocześnie Komisja Europejska proponuje rozwiązania, które nie wspierająskutecznie osiągania tego celu. Do najważniejszych spośród tych, które – jakwynika z analiz PSE – utrudnią lub wręcz uniemożliwią osiągnięcie zakładanegocelu należy zaliczyć:

•         Utrzymanie wprocesach rynkowych uproszczonej, strefowej reprezentacji systemówelektroenergetycznych, skutkujące brakiem możliwości poprawnego uwzględnienia wtych procesach aspektów ekonomicznych oraz warunków bezpieczeństwafunkcjonowania systemów elektroenergetycznych.

•        Niedopuszczenie do różnicowania rzeczywistych cen energii elektrycznej(cen na rynku bilansującym) w ramach jednej strefy, skutkujące brakiemmożliwości indywidualnego koordynowania pracy źródeł i odbiorów energiielektrycznej w danej strefie, stosownie do panujących w niej warunków.

•         Wprowadzeniewymogu pozyskiwania energii elektrycznej oraz rezerw mocy w ramach oddzielnychprocesów rynkowych, skutkujące nieefektywnym wykorzystaniem zasobów systemu dorealizacji dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

PSE postrzegają kwestię reprezentacji zasobów sieciowych wprocesach rynkowych jako fundamentalną, zarówno z punktu widzenia efektywnościfunkcjonowania rynku, jaki i sprawiedliwych warunków konkurencji orazbezpieczeństwa pracy systemu.

– Uzasadnione jest stosowanie jak najmniejszych stref, woptymalnym ujęciu odpowiadających węzłom systemu elektroenergetycznego. Imdokładniejszy obraz systemu, tym: (I) lepsze warunki do odwzorowania poprawnychwartości cen energii elektrycznej – co wspiera wzrost efektywnościwykorzystania zasobów przyłączonych do sieci, oraz, co nie mniej ważne, (II)większy zakres zdolności przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku nawarunkach konkurencji – co wspiera wzrost efektywności wykorzystania sieci -wskazywał Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE podczas debaty.

Prezes zarządu PSE podkreślał także, że dokładniejszareprezentacja sieci w procesach rynkowych pozwala na pełniejsze dotrzymywaniewarunków bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach zawieranychtransakcji handlowych. Skutkuje to ograniczeniem zakresu i kosztów środkówzaradczych podejmowanych przez operatorów systemów w celu spełnienia kryteriówbezpieczeństwa. Dzięki temu ceny energii elektrycznej lepiej odzwierciedlająfaktyczny koszt dostaw energii elektrycznej, pomniejszając przez to kosztdostaw energii pokrywany w taryfach przesyłowych. W konsekwencji tego, kosztenergii elektrycznej ponoszony przez odbiorców może być w szerszym zakresie poddawanypresji konkurencji.

W pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”zaproponowane zostało rozwiązanie polegające na rozłącznym pozyskiwaniu energiielektrycznej oraz rezerw mocy, które jest sprzeczne z efektywnością funkcjonowaniarynków energii elektrycznej. Stało się tak pomimo dopuszczenia łącznegopozyskiwania energii elektrycznej i rezerw mocy w Kodeksie Bilansowania,uchwalonym przez Komisję Europejską w marcu 2017 roku.

Organizacja procesów rynkowych zawarta w proponowanychregulacjach wywoła szereg nieefektywności – uważa Eryk Kłossowski. Wśród nich,do najważniejszych należy zaliczyć konkurowanie – w ramach różnych procesów – ote same zasoby. To, czy dany potencjał źródeł będzie wykorzystywany dodostarczania energii elektrycznej, czy do dostarczania rezerwy mocy, będzieprzesądzane w dwóch różnych procesach, realizowanych niezależnie od siebie. Wtakiej sytuacji dysponent zasobu będzie zmuszony do podjęcia decyzji o tym,jaka część potencjału źródeł wytwórczych weźmie udział w każdym z tychprocesów. Decyzja taka ograniczy możliwość swobodnego wykorzystywania źródeł doosiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest przecież efektywna kosztowo dostawaenergii elektrycznej oraz zapewnienie wymaganego poziomu rezerwy mocy –uzasadnia prezes zarządu PSE.

PSE stoją na stanowisku, że proponowane regulacje prawnepowinny wspierać, a nawet wymagać łączenia procesów pozyskiwania energiielektrycznej oraz rezerw mocy. Ponieważ energia elektryczna oraz rezerwy mocymogą być dostarczane przez te same zasoby, to właściwym podejściem jestzintegrowane ich pozyskiwania. Rozwiązanie takie pozwala na optymalny dobórposzczególnych zasobów do dostarczania poszczególnych produktów rynkowych, adzięki temu na minimalizowanie łącznego kosztu dostarczania energiielektrycznej do odbiorców.

W ocenie PSE, bezpieczne i efektywne ekonomiczniefunkcjonowanie europejskich systemów elektroenergetycznych, zintegrowanych wramach wewnętrznego rynku energii elektrycznej, nie będzie możliwe w ramachmodelu rynku proponowanego w pakiecie „Czysta energia dla wszystkichEuropejczyków”.

 

Centrum Prasowe PAP
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here