Projekty niskoemisyjne wsparciem dla tranformacji polskiej gospodarki

Podczas branżowego seminarium pt. „Niskoemisyjne projekty badawcze” odbywającego się na terenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, przedstawiciele polskiego i brytyjskiego świata biznesu i nauki dyskutowali o istniejących już rozwiązaniach niskoemisyjnych oraz dalszej budowie gospodarki niskoemisyjnej w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami.

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany w 2002 roku protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a co za tym idzie, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, jest kluczowym krokiem w kierunku dbałości o środowisko naturalne i prowadzi do zrównoważonego rozwoju kraju.

Mając na uwadze limity redukcji emisji i sukcesywne wprowadzanie do polskiego prawodawstwa zapisów wynikających ze zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego, kwestia rozwiązań technologicznych i możliwości inwestycyjne w zakresie niskoemisyjności nabierają coraz większego znaczenia. Temat ten jest jednym z trzonów kampanii „Innovation is GREAT” prowadzonej od zeszłego roku przez Dział Handlowy Ambasady Brytyjskiej (UKTI) przez wzgląd na doświadczenie brytyjskiego przemysłu i naukowców w zakresie wdrażania polityki niskoemisyjności.

Wkład nauki dla niskoemisyjności

Projekt Acumen częściowo finansowany z unijnego programu LIFE (LIFE/ENV11/402) ma na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie emisji metanu ze składowisk odpadów. Acumen demonstruje i ocenia efektywność procesów unieszkodliwiania metanu oraz odzysku energii z odpadów, a co za tym idzie, pozwala spełnić założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Dr inż. Rafał Lewicki z Enviraf Ltd podczas swojego wystąpienia wykazał skalę problemu oraz znaczenie, jakie może mieć projekt dla gospodarki Wielkiej Brytanii i całej Europy. Istotność gospodarki odpadami z perspektywy polskiego rynku podjął dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej. Zdaniem dra Manczarskiego Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów ustanawiająca szczególne wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji oznacza zamknięcie ponad 200 małych lub o niskim standardzie składowisk do końca 2015 roku.

Wspomniana Dyrektywa określa również harmonogram redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji organicznych do 2016 r. do 35 proc. całkowitej ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. Doświadczenia Acumenu można przełożyć na projektowanie systemów odgazowania dla aktualnie działających i eksploatowanych w przyszłości składowisk z niewielkimi ilościami biogazu.

Gospodarka niskoemisyjna w różnych sektorach gospodarki

W dalszej części seminarium przedstawiono rozwiązania niskoemisyjne w innych dziedzinach gospodarki, takich jak sektor wodno-ściekowy, gaz łupkowy i transport. Specjalizujący się w sektorze wodno-ściekowym Marcin Chełkowski z Arup podkreślił, że nowoczesna gospodarka osadowa oparta jest na dwóch podstawowych niskoemisyjnych kierunkach zagospodarowania osadów ściekowych: recyklingu termicznym oraz recyklingu organicznym. Priorytetami w wyborze kierunków zagospodarowania osadów ściekowych są nie tylko dostępne rozwiązania techniczno-technologiczne, ale i uwarunkowania prawne związane z charakterystyką osadów, wpływające na możliwość wyboru właściwego rozwiązania technicznego. Natomiast Simon Talbot z GGS wskazał znaczenie ciągłego monitoringu środowiskowego w odniesieniu do gazu składowiskowego, ropy wydobywanej na lądzie oraz skażonych terenów. Pojawienie się technologii ciągłego monitorowania i zbierania danych w czasie rzeczywistym umożliwia efektywne kosztowo interwencje zarządzania środowiskowego, podwyższa bezpieczeństwo instalacji a także zapewnienia lepsze zrozumienie mechanizmów migracji zanieczyszczeń.

Przykładem niskoemisyjnego rozwiązania obniżającego zużycie energii w transporcie jest brytyjskie lotnisko Gatwick obsługujące 34 miliony pasażerów rocznie (2013). Za pośrednictwem wdrożonych narzędzi i technik niskoemisyjności określa się ślad węglowy, wskazuje główne źródła emisji i obszary docelowe dla wysiłków redukcyjnych.

„Innovation is GREAT” dla współpracy w zakresie niskoemisyjności

Rząd brytyjski widzi ogromny potencjał we współpracy z Polską, szczególnie w obszarze energetyki, infrastruktury transportowej, naukach medycznych i przyrodniczych. Wielka Brytania ma bardzo duże doświadczenie i wiedzę w ww. sektorach, które wchodzą teraz w fazę szybkiego wzrostu w Polsce.

Głównym celem kampanii „Innovation is GREAT” jest wsparcie brytyjskich firm ze strategicznych sektorów w budowaniu dwustronnej współpracy biznesowej przy realizacji projektów rozwojowych finansowanych z Funduszy Europejskich. Bliska współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesowym odgrywa kluczową rolę w procesie budowy partnerstwa badawczego. Wymiana międzynarodowa i wspólne finansowanie to istotne czynniki w procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań naukowych.

 

UK Trade & Investment

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here