Projekt budżetu: na środowisko w 2017 r. wydamy ponad 3 mld zł


Projektbudżetu na przyszły rok zakłada, że na ochronę przyrody czy przeciwdziałanieniekorzystnym zmianom klimatu wydamy 3,16 mld zł. Najwięcej, bo ponad 1 mld złprzeznaczone będzie na ochronę wód w tym na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

 

W planiebudżetowym na 2017 r. największą “pozycją środowiskową” jest ochronawód i gospodarowanie zasobami wodnymi. Na poprawę bezpieczeństwa powodziowego,zapobieganie skutkom suszy m.in. przez budowę nowej i przebudowę istniejącejinfrastruktury, czy na nowe inwestycje skutkujące zwiększeniem liczby osóbkorzystających z oczyszczalni ścieków – ma zostać wydane 1,15 mld zł.

 

Projektbudżetu zakłada, że za kształtowanie różnorodności biologicznej – ochronęgatunkową, opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parkównarodowych, na politykę leśną oraz łowiectwo, rekultywację terenówzdewastowanych, monitoring i kontrolę organizmów genetycznie zmodyfikowanych,oraz na rekompensaty za szkody wyrządzanie przez zwierzynę chronioną – w 2017r. wydamy 700 mln zł.

 

Na kolejnymmiejscu znalazły się wydatki związane z systemem ochrony środowiska iinformacji o środowisku. Chodzi tu, o takie działania państwa, które mająprzeciwdziałać zagrożeniom środowiska, likwidować skutki tych zagrożeń,kształtować i podnosić proekologiczną świadomość Polaków.

 

Pieniądzetrafią m.in. na rekultywację składowisk odpadów, czy takie działania, któreskutkować będą zwiększeniem odzysku, selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi m.in.o wdrożenie we wszystkich gminach w Polsce sytemu selektywnego zbieraniaśmieci.

 

W ramach tejpozycji planowana kwota wydatków to ponad 600 mln zł.

 

Ponad 400mln zł na być przeznaczone na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianomklimatu. Pieniądze trafią na takie inwestycje, które skutkować będązmniejszeniem emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenkuwęgla. Wspierane będzie też zwiększanie efektywności energetycznej czywykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efektem tych działań ma być m.in.zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakościpowietrza.

 

W projekciebudżetu na 2017 r. blisko 300 mln zł trafi też m.in. na rozpoznanie budowygeologicznej kraju, czyli na mapy, dokumentowanie zasobów wód podziemnych,rozpoznanie wykorzystania energii geotermalnej czy koncesjonowanie wódmineralnych.

 

W dokumencieczytamy ponadto, że skonsolidowane wydatki w latach 2017-2019 mają wynieśćponad 5,5 mld zł.

 

 

PAP

Fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here