PRK OZE o spalaniu drewna (stanowisko)

Według Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki dot. m.in. uzyskiwania świadectw pochodzenia, nie przysłuży się zielonej energetyce.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii –zgodnie z uzasadnieniem – ma doprecyzować niejasne przepisy.

Rozporządzenie wprowadziło podstawy prawne do kwalifikowania energii wytworzonej z paliwa pomocniczego (nieodnawialnego), jako energii ze źródła odnawialnego oraz uniemożliwiło taką samą kwalifikację energii wytworzonej z drewna pełnowartościowego.

Z obowiązującego obecnie rozporządzenia wynika, że wszystkie kwestie dotyczące kwalifikowania energii jako odnawialnej bądź nieodnawialnej nierozstrzygnięte przed datą 1 stycznia 2013 r. należy rozstrzygać zgodnie z zapisami rozporządzenia. Według PRK OZE jest to przepis klarowny, choć może być postrzegany jako naruszenie zasady lex retro non agit (prawa nie należy stosować wstecz) oraz zasady ochrony prawa nabytych.

Jak podkreśla Rada, proponowana poprawka do rozporządzenia idzie jednak znacznie dalej, niż byłoby to niezbędne dla obrony wyżej wymienionych zasad i oznacza, że dopuszcza się rozpatrywanie wniosków o wydanie świadectw pochodzenia złożonych po terminie wejścia w życie nowych przepisów, eliminujących poprzednio obowiązujące, a więc w momencie, kiedy obowiązują już inne podstawy prawne. „Jest to ewidentne złamanie konstytucyjnej zasady państwa prawa i przepisów prawa administracyjnego (decyzja wydana bez podstawy prawnej). Należy dodać, że doktryna dopuszcza działanie prawa wstecz zasadniczo tylko w odniesieniu do prawa karnego i to w przypadku, kiedy zmiana taka może działać na korzyść oskarżonego” – czytamy w stanowisku.

W tej sytuacji Rada, respektując zasadę niedziałania prawa wstecz, uważa, że jeżeli zachodzi w ogóle potrzeba doprecyzowania przepisu przejściowego, ze względu na wątpliwości interpretacyjne, to należy go sformułować w taki sposób, aby podmioty, które wytwarzały energię elektryczną z drewna pełnowartościowego w okresie 2012 r. miały możliwość uzyskania świadectw pochodzenia, nie tylko w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, ale także spraw wszczętych po tym terminie, ale tylko w odniesieniu do wniosków o wydanie świadectw pochodzenia złożonych zgodnie z art. 9e ust. 3 ustawy w okresie od dnia publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (9 listopada 2012 r.) do 31 grudnia 2012 r. Nie jest natomiast zasadne, aby stwarzać możliwość wydawania świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytwarzaną z drewna pełnowartościowego do końca 2012 roku na podstawie wniosków składanych po 31 grudnia 2012 roku, a więc już w całkowicie nowym stanie prawnym.

Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii, powołana do życia w 2008 roku, reprezentuje 23 organizacje branżowe i kilkuset przedsiębiorców.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here