Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 9 lipca br. ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Nowelizacja wprowadza art. 49b ustawy – Prawo energetyczne, ustanawiający obowiązek sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi co najmniej 55 proc. gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzanego w danym roku do sieci przesyłowej na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. mechanizm zwany branżowo „obligiem giełdowym”).

Obligo giełdowe ma zapewnić wszystkim uczestnikom rynku równoprawny dostęp do gazu na rynku hurtowym. Wprowadzenie tego mechanizmu jest konsekwencją struktury polskiego rynku gazu ziemnego – podmiotem o najwyższym udziale w rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Likwidacja przewagi konkurencyjnej PGNiG S.A. – polegającej na jego pionowym zintegrowaniu w segmencie obrotu – ma zostać zlikwidowana przez wymuszenie rozdziału prawnego części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu hurtowego od części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu detalicznego.

W nowelizacji dodano także art. 5b1, zgodnie z którym umowy, na podstawie których przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza gaz ziemny wysokometanowy odbiorcy, z dniem wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części i wniesienia jej jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego innego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, staną się z mocy prawa umową, której stronami są: przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny oraz odbiorca tego paliwa. Ponadto za zobowiązania wynikające z umów, powstałe przed dniem wyodrębnienia, odpowiadać będą solidarnie przedsiębiorstwo energetyczne, z którego wyodrębniono zorganizowaną część, oraz przedsiębiorstwo energetyczne do którego wniesiono wkład niepieniężny.

Ustawa nakłada też na przedsiębiorstwo energetyczne, z którego wyodrębniono zorganizowaną część, obowiązek poinformowania odbiorców – w terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia, o możliwościach, skutkach i terminie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Odbiorca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, będzie mógł wypowiedzieć umowę bez ponoszenia kosztów lub odszkodowań, składając pisemne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem paliwami gazowymi do którego wniesiono wkład niepieniężny. Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie odbiorcy dotarło do tego przedsiębiorstwa energetycznego.

Ponadto przepis przejściowy reguluje obowiązywanie taryf dla paliw gazowych, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązek przedłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE w terminie 3 miesięcy od wyodrębnienia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja reo.pl
 

fot. truebadour/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here