NFOŚiGW: Wsparcie dla projektów geotermalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej realizuje nowe założenia polityki energetycznej państwa,zgodnie z którymi została zmieniona hierarchizacja odnawialnych źródeł energii.W ślad za tym Fundusz wprowadził do swojej oferty możliwości dofinansowaniazadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej. Pierwsze ze zgłoszonychprojektów czekają na podpisanie umów o dotacje.

 

Nowa politykaenergetyczna Polski przewiduje m.in. dywersyfikację źródeł energii orazpołożenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii (OZE). Plany zakładająrównież decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie – tam, gdzie jest tomożliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – małych iekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej, opartych o odnawialneźródła energii, w tym geotermalne, czyli pochodzące z podziemnych zasobówgorącej wody i skał.

Obecnie w NFOŚiGWjuż zapadły bądź właśnie zapadają rozstrzygnięcia w dwóch naborachkonkursowych: krajowym i unijnym.

Pierwszy to programNFOŚiGW Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznejkraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oalokacji  200 mln zł – na rozpoznawaniemożliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych orazenergii cieplnej suchych skał (niezbędne wykazanie wykorzystania energetycznegociepła). Nabór w tym programie odbywał się w trybie ciągłym i zakończył się wlistopadzie 2016 r. Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 NFOŚiGW oceniłpozytywnie. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorząduterytorialnego (gminy). Wnioski te zostały skierowane z NFOŚiGW do akceptacjiGłównego Geologa Kraju (GGK).

Dotychczaspozytywną opinię GGK uzyskały trzy projekty, dla których – po zakończeniuprocedur negocjacyjnych – w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy. Są tonastępujące przedsięwzięcia:

 • Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju 2500 m +-10% jura dolna (50 m3/h temp 70oC); wnioskodawca: gmina Lądek Zdrój, kwota dotacji 18,8 mln zł;
 • Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum 1400 m +-10% kreda dolna (120m3/h powyżej 40oC); wnioskodawca: gmina Sochaczew, kwota dotacji 13,5 mln zł;
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz 1 475 m+-10% jura dolna (125m3/h ok. 62oC); wnioskodawca: gmina Sieradz, kwota dotacji 10,6 mln zł.

 

Ponadto dla dwóchinnych projektów GGK wydał warunkową ocenę pozytywną, co oznacza, że muszą oneprzed zawarciem umów i realizacją prac dokonać weryfikacji zakresu i sposoburealizacji robót geologicznych dla wnioskowanych projektów. Chodzi o takieinwestycje:

 • Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych  w miejscowości  Chojny  2690 m jura górna (200m3/h 90oC lub 120m3/h i 70oC); wnioskodawca: gmina Koło, kwota dotacji 16,3 mln zł;
 • Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym “Podhale1” 5 300 m +-10% trias (przewiercenie fliszu i dowiercenie się do podłoża krystalicznego (200 m3/h temp. 100oC); wnioskodawca gmina: Szaflary, kwota dotacji 43,4 mln zł.

Ponadto, NarodowyFundusz zakończył postępowanie konkursowe nr POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla unijnego poddziałania1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnychźródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowejz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja konkursu wyniosła210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskałoocenę pozytywną. Instytucja pośrednicząca, czyli Ministerstwo Środowiska,zakwalifikowała już te wnioski do dofinasowania. Beneficjentami będą:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;

VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł;

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;

 • Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;
 • BANIA Sp. z o.o.; sp. k. w Białce Tatrzańskiej; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem; projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana kwota dotacji: 9,1 mln zł;
 • G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”; wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł.

NFOŚiGW

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here