NFOŚiGW ogłosił konsultacje projektu zmienionego programu „Prosument”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje dotyczące zmian w programie Prosument. Swoje uwagi można nadsyłać do 2 czerwca.

W lutym 2014 r. Rada NFOŚiGW zatwierdziła program „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Program ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2020 r. Instrument skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie dotyczy zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Program jest wdrażany w trzech częściach, w których dystrybucja środków odbywa się przy współpracy z samorządami, bankami i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2014 roku uruchomiono nabory dla samorządów i WFOŚiGW, w wyniku których osiągnięto następujące efekty: nabór dla jst – podpisano umowy z 3 gminami na łączna kwotę 12,5 mln zł. Kolejne 9 wniosków na 24,5 mln zł. oczekuje na zakończenie procesu oceny i podpisanie umowy; nabór dla WFOŚiGW – podpisano umowy z 7 funduszami na łączną kwotę 85,04 mln zł. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie WFOŚiGW przyjęły 360 wniosków na 17,5 mln zł.

W 2015 roku, po wejściu w życie oczekiwanych zmian w Prawie Ochrony Środowiska, NFOŚiGW ogłosił nabór dla banków, w wyniku którego podpisano umowę z bankiem BOŚ S.A. na kwotę 20 mln zł. Bank rozpoczął nabór wniosków 24 kwietnia br. Dotychczas przyjął aplikacje na kwotę znacznie przewyższającą przyznane środki.

W 2015 roku została także uchwalona długo oczekiwania ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ma ona znaczący wpływ na inwestycje wspierane w ramach programu „Prosument”, zwłaszcza w kwestii dopuszczenia do łączenia pomocy publicznej udzielanej na mikroinstalacje z różnych tytułów.

W związku z tym NFOŚiGW zaprezentował do konsultacji projekt zmienionego programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Główne zmiany do programu to: wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie; zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej; obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych; dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych; dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne; propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych; zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji; określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.

Konsultacje potrwają do 2 czerwca 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Funduszu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here