NFOŚiGW: Miliard złotych na poprawę jakości powietrza


Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszeniazużycia energii w budynkach – to cel programu „Poprawa jakości powietrza”, naktóry NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część 1) Energetycznewykorzystanie zasobów geotermalnych można składać od 8 sierpnia, na Część 2)Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie od 1 sierpnia.

 

W ramach całego programupriorytetowego „Poprawa jakości powietrza” (dwie części) Narodowy FunduszOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział do 300 mln zł dotacji i do700 mln zł preferencyjnych pożyczek.

 

NFOŚiGW dostosowuje propozycjeprogramowe w zakresie odnawialnych źródeł energii do nowych regulacji prawnychpo to, by zapewnić spójność między ofertą finansową Funduszu, a wsparciemwynikającym z ustawy o OZE. W tym obszarze priorytetami będzie promowaniestabilnych źródeł OZE, a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wódgeotermalnych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych. Mając to na uwadze, atakże zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwaniarynku oraz wskazania „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” (zgodnie zktórą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energiigeotermalnej) Narodowy Fundusz przygotował program, którego celem jestzwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów. To kolejny krok wstronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego w obszarze produkcji energii zOZE.

 

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada więc wspieranie takich inwestycji,jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącejciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowaistniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownięgeotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że niekwalifikuje się wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami tychże działańmogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidzianaforma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowychbądź inwestycja kapitałowa. Nabórwniosków odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. Warunkiemniezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioruenergii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieciciepłowniczej). Ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wódgeotermalnych ani też balneologii.

 

Z kolei Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanietermomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii,które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu(np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzącedziałalność leczniczą – to niepełna lista potencjalnych beneficjentów). Obiektyte nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tegopowodu dedykowany jest właśnie im niniejszy program NFOŚiGW.


Budżet konkursu także opiewana kwotę 500 mln zł. Ubiegać się można o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do30 grudnia 2016 r.


REO.pl

źródło: NFOŚiGW

fot. PixabayZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here