NFOŚiGW: 300 mln zł na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym


Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowemają szansę na unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranieefektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na głęboką kompleksową modernizacjęenergetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł,ale minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł.Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięciekonkursu przewidziano na listopad 2017 r.

W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresugłębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynkówmieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w Szczegółowym Opisie OsiPriorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznychobiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczychlub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródłaciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowasystemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowaniesystemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznychinstalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródełciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacjaOZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika zprzeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacjienergetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacjaindywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacjainstalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworówpodpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonychścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektuinwestycyjnego.

Wnioskodawcami poddziałania 1.3.2 mogą być spółdzielnie mieszkaniowe(forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) – wobu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (zwyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz zmiast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), a także z miasttracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskałdofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

NFOŚiGW jako instytucja wdrażająca poddziałanie 1.3.2 planujeprzeprowadzić szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędą się one w IIkwartale br. Szczegółowe terminy będą ogłaszane na stronie NFOŚiGW.

W pierwszym naborze złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł.Wnioski są w trakcie oceny.

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here