MŚ: Uchwalenie przepisów dot. gazów cieplarnianych planowane w tym roku

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt założeń do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazach), która wdroży do polskiego prawa przepisy Unii Europejskiej w tym obszarze. W tym roku planowane jest uchwalenie przepisów – poinformował resort.

Jak informuje ministerstwo, założenia ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 13 sierpnia 2013 r. Resort środowiska, w celu przyspieszenia prac, uzyskał 16 września 2013 r. zgodę na samodzielne opracowywanie ustawy. Prace nad tekstem są już na ukończeniu. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, a finalnie przyjęcie ustawy – jeszcze w tym roku.

Projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o SZWO z 2004 r. i wprowadzi do polskiego porządku prawnego unijne uregulowania związane min. z F-gazami, stanowiąc niezbędne uzupełnienie regulacji UE w tym zakresie. Uwzględnia ona m.in. przepisy dotyczące krajowych jednostek certyfikujących, szkolących i oceniających, które powinny szkolić, oceniać i certyfikować personel oraz certyfikować przedsiębiorców. Projekt ustawy określa również rodzaje sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorców i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi.

Ministerstwo Środowiska poinformowało także, że wyjaśnienia dotyczące powodów braku transpozycji przepisów były przekazywane do Komisji Europejskiej 22 stycznia 2013 r. (odpowiedź na uzasadnioną opinię). A zasadniczym powodem wydłużenia prac jest złożoność zagadnienia i duży stopień skomplikowania technicznego materii ustawowej. Ustawa obejmuje bardzo szeroki krąg osób i przedsiębiorców, i dotyczy szeregu technicznych kwestii wymagających szerokich konsultacji społecznych.

Obecnie, mimo że świadectwa kwalifikacji wydawane na mocy ustawy o SZWO z 2004 r. nie obejmują F-gazów, to w praktyce, w programach szkoleń prowadzonych dla kandydatów do uzyskania takiego świadectwa znajdują się także niezbędne zagadnienia dotyczące F-gazów. W praktyce polscy technicy mają zatem możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności także w odniesieniu do F-gazów.

Redakcja reo.pl

źródło: MŚ

Czytaj także:

KE pozywa Polskę za nieprzestrzeganie przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here