MŚ: poprawia się jakość powietrza w Polsce


Powoli „całasprawa związana z ochroną powietrza” poprawia się – powiedział wiceministerśrodowiska Paweł Sałek. Z informacji MŚ wynika, że powstanie nowy program, zktórego prawdopodobnie będzie można dostać dofinansowanie np. na wymianę kotłówwęglowych.

 

Wiceszef MŚi pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek przedstawił wczwartek na posiedzeniu sejmowej komisji środowiska informację nt. jakościpowietrza w Polsce oraz działań podejmowanych obecnie i w przyszłości w ramachwalki z niską emisją.

 

Sałekpodkreślił, że “powoli, ale cała sprawa związana z ochroną powietrza siępoprawia”. W informacji przedstawionej posłom czytamy, że w kraju od lat(od 2011 r.) odnotowuje się stopniową poprawę stanu jakości powietrza.Wyjątkiem był 2014 r., kiedy odnotowano zwiększenie liczby stref zprzekroczeniami dopuszczalnych stężeń dla pyłu PM10 z 36 na 42.

 

W informacjiwskazuje się, że wyniki zbiorczej oceny jakości powietrza za 2015 r. wskazująna utrzymanie pozytywnego spadkowego trendu (do 39 stref). “Poprawęjakości powietrza widać również poprzez zmniejszenie się obszarów, na którychniedotrzymywane są normy jakości powietrza. W 2015 r. wielkość obszarówprzekroczeń dla stężeń średniorocznych dla pyłu PM10 wyniosła 1118,6 km.kwadratowych i była zdecydowanie mniejsza niż w 2014 r. 8649,8 kmkwadratowych” – napisano. Podobnie sytuacja wygląda dla stężeń 24h dlapyłu PM10. W 2015 r. również wielkość obszarów przekroczeń była mniejsza niż w2014 r.

 

Resortdodaje, że zmniejsza się też liczba miast i aglomeracji o liczbie mieszkańcówwiększej niż 100 tys., gdzie odnotowuje się przekroczenia stężeń pyłówzawieszonych. W 2012 r. takich miast było 23, z kolei w 2015 r. – 20.

 

Zanieczyszczenia powietrza problememdla regionów turystycznych

MŚ przyznajejednak, że zanieczyszczenia powietrza są problemem dla regionów turystycznychczy uzdrowisk. W dokumencie wskazuje się, że w Zakopanem czy Rabce Zdrójobserwuje się zahamowanie rozwoju całorocznej turystyki, ze względu nawystępujące w okresie zimowym przekroczenia poziomów alarmowych orazdopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Dodaje się, że ze względu na większąświadomość społeczną, związaną np. z negatywnym wpływem zanieczyszczeń na stanzdrowia, takie regiony są rzadziej odwiedzane przez turystów.

 

– Jakośćpowietrza oraz ograniczenie wielkości szkodliwych substancji w powietrzu jestdla rządu jednym z najważniejszych priorytetów – przekonywał w trakcieposiedzenia komisji wiceminister.

 

Wskazał, żeproblem ten ujęty jest np. w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wjego ramach realizowany ma być projekt “czyste powietrze”, którydotyczyć ma terenów najbardziej cierpiących z powodu zanieczyszczeń powietrza.Dotyczyć będzie on głównie woj. śląskiego, Małopolski oraz Polskipołudniowo-zachodniej.

 

ME rozpoczyna prace nad standaryzacjąjakości paliw stałych

Wiceszef MŚpoinformował, że w resorcie energii rozpoczęły się parce nad standaryzacjąjakości paliw stałych. Na tę kwestię zwracali uwagę obecni na komisjiprzedstawiciele samorządów, którzy podkreślali, że z rynku powinny zniknąć muły,miały, czy floty węglowe, które w dużej mierze odpowiadają za niską emisję.

 

Z końcempaździernika – jak kontynuował Sałek – zakończyć się mają konsultacje ws.rozporządzenia ministra rozwoju dotyczącego wprowadzenia standardów emisyjnychdla kotłów domowych.

 

Zgodnie zprojektem od 2018 r. nie będzie można sprzedawać ani montować w Polsce kotłówna paliwa stałe (głównie chodzi o węgiel), które nie będą miały najwyższej,piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów omocy nie większej niż 500 kW, czyli takich, jakie stosowane są w domowychkotłowniach. Nowe piece, które są ręcznie zasilane paliwem, nie będą mogłyemitować więcej niż 60 mg pyłu na metr sześcienny. W przypadku kotłów automatycznych,emisje nie będą mogły przekroczyć 40 mg pyłu na metr sześcienny.

 

Kotły o gorszych parametrach naeksport…

Kotły ogorszych parametrach będą mogły być produkowane w naszym kraju, leczprzedsiębiorcy będą musieli znaleźć nowe rynki zbytu, gdzie nie obowiązująrestrykcyjne przepisy dotyczące emisyjności. Organizacje pozarządowe informują,że rocznie na 200 tys. sprzedanych pieców węglowych w Polsce – 140 tys.stanowią tanie, o niskich standardach emisyjnych.

 

Z informacjiprzedstawionej przez resort komisji wynika też, że Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program, z któregoprawdopodobnie będzie można dostać dofinansowanie do nowego kotła. “Zewzględu na zbliżone obszary wsparcia w programach Kawka, Prosument i Ryś, atakże ze względu na konieczność dostosowania finansowania do realnych potrzeb iuwarunkowań regionów, NFOŚiGW zdecydował o przygotowaniu nowego, jednolitego ielastycznego mechanizmu wsparcia dla przedsięwzięć finansowanych do tej pory wramach ww. programów” – czytamy. Zasady iwarunki programu powinny być znane w czwartym kwartale br.

 

W ostatnimczasie NFOŚiGW poszerzył też ofertę na finansowanie przedsięwzięć związanych zpoprawą jakości powietrza. Budżet dwóch programów – wykorzystania geotermiioraz zmniejszenia zużycia energii w budownictwie, ma 1 mld zł. Fundusz pomagateż finansowo w przyłączaniu się do sieci ciepłowniczych.

 

WiceministerSałek ocenił, że narzędzia do walki ze smogiem mają przede wszystkim samorządy.Podkreślił, że mogą one za pomocą prawa miejscowego uchwalić np. zakaz stosowaniakonkretnych paliw do palenia w piecach. Podał przykład Małopolski, gdziekrakowski WSA oddalił skargi mieszkańców miasta na tzw. uchwałę antysmogową.Wprowadziła ona na terenie aglomeracji całkowity zakaz palenia węglem, drewnemi innymi paliwami stałymi w kotłach i kominkach. Jako dopuszczalne dostosowania wskazano paliwa gazowe oraz lekki olej opałowy. Nowe przepisy mająobowiązywać od 1 września 2019 r.

 

 

PAP

fot. Pixaby

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here