MŚ: Ekorozwój i ochrona klimatu na Radzie UE ds. Środowiska

Rozwój zrównoważony, czyli z poszanowaniem środowiska naturalnego, oraz przygotowania do konferencji klimatycznej COP21 były głównym przedmiotem nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska. W spotkaniu udział wzięli minister środowiska Maciej Grabowski oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec.

Pierwszy dzień Rady był poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. We wrześniu br., podczas szczytu ONZ, ma zostać przyjęta agenda rozwojowa po roku 2015. Działania w niej przewidziane mają na celu przede wszystkim eliminację ubóstwa na świecie oraz wzmocnienie aktywności na rzecz wdrożenia zrównoważonego rozwoju. Zasadniczą część nowej agendy rozwojowej będą stanowić globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju. Ich realizacja ma się także przyczynić do skutecznej ochrony i poprawy stanu środowiska na świecie. Będzie to możliwe, między innymi, poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym odpowiednią gospodarkę wodną.

W trakcie dyskusji minister Grabowski podkreślił, że dla efektywnego wdrażania agendy rozwojowej po roku 2015 niezbędne będzie jej dostosowanie do potrzeb, możliwości i warunków poszczególnych regionów i państw. Zgodnie z założeniami dokumentu każdy z krajów powinien móc wdrażać wymienione cele w sposób najbardziej dla niego właściwy.

– Jednym ze sposobów na zrównoważony rozwój jest prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli w większym stopniu wykorzystującej materiały pochodzące z rynku wtórnego. Takie działania będą także z pewnością impulsem do stworzenia nowych miejsc pracy – powiedział minister.

Minister Grabowski zwrócił również uwagę na konieczność podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze jego odpowiedzialności za ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Nawiązał przy tym do ostatniej encykliki papieża Franciszka “Laudato Si”, wzywającej do większych wysiłków, na szczeblu rządowym, ale również na poziomie każdego z nas, na rzecz środowiska naturalnego.

Ochrona bioróżnorodności

Ważnym elementem agendy po roku 2015 jest również ochrona bioróżnorodności. Na poziomie UE kluczową rolę w tym przypadku pełni Strategia różnorodności biologicznej UE do roku 2020 pn. “Our life insurance, our national capital”. W Polsce wdrażanie jej postanowień odbywa się w drodze wzmacniania systemu zarządzania ochroną przyrody, szczególnie w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, której celem jest zachowanie wrażliwych i zagrożonych gatunków i siedlisk.

Ochrona klimatu

Drugi dzień posiedzenia Rady był poświęcony omówieniu stanu negocjacji nowego porozumienia w zakresie ochrony klimatu, jakie ma zostać przyjęte podczas konferencji w Paryżu.

– Naszym priorytetem powinno być uzgodnienie celu długoterminowego, który jest aspiracyjną wizją, w postaci neutralności emisyjnej na koniec stulecia. Możliwe jest dołączenie do tej wizji także elementu wskazującego na konieczność adaptacji do już zachodzących zmian. Aby nowe porozumienie było trwałe, musi uwzględniać także jasno formułowane postulaty takich krajów, jak Chiny czy Indie. Jeśli Unia Europejska będzie nadal dążyć do formułowania celu długoterminowego w nowym porozumieniu w postaci celu redukcyjnego, na przykład 60% do 2050, trudniej będzie nam zapewnić jego długotrwałość, stabilność i powszechną partycypację. Unia musi dokonać pragmatycznego wyboru co do swoich priorytetów. W opinii Polski dotychczasowe priorytety, czyli faza oceny i cele redukcyjne zapisane w aneksie analogicznie jak w Protokole z Kioto, nie zapewnią realizacji interesów UE. Należy się skupić przede wszystkim na zapewnieniu przedkładania przez Strony informacji dotyczącej kontrybucji i na stałym utrzymaniu partycypacji – mówił minister Marcin Korolec, który uczestniczył w obradach.

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska miało miejsce w Luksemburgu, w dniach 22-23 lipca. Kolejne – tym razem formalne posiedzenie – odbędzie się we wrześniu, podczas którego ma zostać przyjęte stanowisko UE na szczyt COP21.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here