Morskie farmy wiatrowe – nowe możliwości dla energetyki wiatrowej


Ważnym i decydującym krokiem w kierunku rozbudowy w Polsce energetyki wiatrowej są proponowane przez Sejm zmiany w ustawie o obszarach morskich RP. Zmiany te przyczynią się w dużym stopniu do wypełnienia jednej z dyrektyw Unii Europejskiej zgodnie, z którą Polska powinna do roku 2020 osiągnąć poziom 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Zamiany, o których mowa spowodują, iż w Polsce będą mogły powstać pierwsze farmy typu offshore.

Wprowadzone propozycje zmian mają na celu dostosowanie przepisów, które regulują wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do uwarunkowań procesu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej na morzu.

W chwili obecnej pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, które na morzu stanowi odpowiednik decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji realizowanych na lądzie ważne jest przez 5 lat od dnia wydania. Ten okres jest jednakże zdecydowanie niewystarczający dla zorganizowania projektu polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej. Szacuje się, że przygotowanie projektu farmy wiatrowej na morzu, wraz z wnioskiem o pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie tych struktur, trwa około siedmiu lat, między innymi ze względu na konieczność wykonania np. specjalistycznych badań środowiska morskiego.

I tak też podstawową proponowaną zmianą jest wydłużenie ważności pozwolenia zezwalającego na budowę infrastruktury farmy morskiej (tzw. sztucznych wysp) z 5 lat, w obowiązującym stanie prawnym, do 30 lat. Nowością będzie również to, iż farmy wiatrowe będą mogły być lokowane w wyłącznej strefie ekonomicznej, który jest najdalej wysuniętym w Bałtyk polskim obszarem morskim. Zabronione za to będzie budowanie farm wiatrowych na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Nowością będzie równieżkonkursowy tryb wydawania pozwoleń zezwalających na budowę morskich farm wiatrowych. Decyzję w tym zakresie będzie każdorazowo podejmować minister infrastruktury a podstawa takie decyzji będzie suma uzyskanych w ramach konkursu punktów przydzielanych wg 6 podstawowych kryteriów.

Każdy wniosek będzie musiał zostać zaopiniowany przez ministrów: środowiska, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Wydanie stosownej opinii przez ww. ministrów będzie jednakże ograniczone w czasie, bowiem opinie winny zostać wydane w terminie do 90 dni, z założeniem, iż brak opinii w ww. terminie oznacza brak zastrzeżeń.

Projekt zakłada również nową strukturę opłat za wydanie pozwolenia oraz wprowadza terminy, w trakcie których należy uzyskać pozwolenie na budowę tj. 6 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne, rozpocząć budowę w okresie 3 lata od dnia uzyskania pozwolenia oraz rozpocząć działalność w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prac budowlanych. Przy czym jeżeli inwestor nie zmieści się w tych terminach, minister infrastruktury stwierdzi wygaśnięcie pozwolenia. Wskazać należy, iż celem tej regulacji jest wprowadzenie mechanizmu, który zapobiegałby zajmowaniu korzystnych lokalizacji pod projekty offshore, które nie są jednak faktycznie realizowane. Mechanizmem swoiście dyscyplinującym jest również możliwość nakładania na inwestorów kar pieniężnych w wysokości do 1 mln specjalnych praw ciągnienia (SDR) określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, która może zostać nałożona w przypadku gdy realizacja lub eksploatacja przedsięwzięcia okaże się nie zgodna z warunkami pozwolenia.
Jak wyżej zostało zaznaczone projekt wprowadza zmiany w zakres opłat a w szczególności zasad wnoszenia dodatkowej opłaty, poza ogólną opłatą za wydanie decyzji w wysokości stanowiącej równowartość 300 specjalnych praw ciągnienia (SDR), określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, za wydanie pozwolenia inwestycyjnego obejmującego wzniesienie i wykorzystanie sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
W chwili obecnej zgodnie z postanowieniami ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiejdodatkowa opłata w wysokości 1 proc. wartości danej inwestycji w tym przypadku także farmy wiatrowej powinna zostać uiszczona przed wydaniem pozwolenia inwestycyjnego. Propozycja zmian zakłada iż opłata ta będzie uiszczana w czterech ratach: 10 procent w terminie 30 dni od daty wydania pozwolenia inwestycyjnego; 30 procent w terminie 30 dni od daty, gdy pozwolenie na budowę dla danej inwestycji stało się ostateczne; 30 procent w terminie 30 dni od daty, gdy pozwolenie na użytkowanie stało się ostateczne; 30 procent w terminie 3 lat od daty, gdy pozwolenie na użytkowanie stało się ostateczne.
Proponowane zmiany są w ocenie ekspertów ważnym krokiem dla rozbudowy inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, szczególnie ze względu na fakt dużego zainteresowania tematyką morskich farm wiatrowych. Wskazać przy tym należy, iż zainteresowanie to podyktowane jest przede wszystkim takimi czynnikami jak większą stabilnością wiatru, umożliwiająca bardziej efektywne wykorzystanie jego energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, obszary morskie umożliwiają więcej przestrzeni dla lokalizacji farm wiatrowych, a im dalej od brzegu tym siła wiatru jest większa (zaleca się aby elektrownie były usytuowane min 2km od brzegu.

Justyna Habczyńska-Pilarek
Radca Prawny

www.kancelaria-mp.pl

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here