Koszty inwestorskie wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy


W parlamencie trwają prace nad przywróceniem poprzedniej wersji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie przywrócenia wartości 0,5 ha jako czynnika decydującego o konieczności ubiegania się o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów szczególnie chronionych. Wraca więc szansa na realizację inwestycji OZE na chronionych terenach rolniczych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Przy okazji warto wrócić do tematu kosztów wydania takiej decyzji. Inicjując postępowanie w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy, należy wnieść na rachunek bankowy gminy opłatę w wysokości 107 zł. W przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest przeniesienie wcześniej uzyskanej decyzji na nowego inwestora, opłata ta wynosi 56 zł.

Od wniosku o wydanie innej decyzji niż wymienione wyżej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – np. od decyzji zmieniającej ostateczną decyzję – oplata wynosi 10 zł. Jeżeli posługujemy się pełnomocnictwem, należy wnieść od niego opłatę w wysokości 17 zł. Dla uniknięcia wątpliwości dowody uiszczenia opłat winny być dołączone do wniosku.

Wniosek o wydanie decyzji WZ wiąże się z kosztem jego przygotowania. Inwestor musi się również liczyć z kosztami uzyskania z ośrodka informacji geodezyjnej i kartograficznej odpowiednich map czy kosztami uzgodnień z zakładami i instytucjami zarządzającymi infrastrukturą. Często koszt sporządzenia wniosku nie ogranicza się wyłącznie do kosztów samej mapy zasadniczej oraz uzgodnień, ale w niektórych wypadkach może wiązać się również z koniecznością przygotowania wstępnej koncepcji architektonicznej, czy też uzyskania decyzji poprzedzających postępowanie o wydanie warunków zabudowy. Do najbardziej kosztownych, można zaliczyć np. koszt uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która w przypadku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania może wiązać się ze znacznym kosztem.

Koszty te inwestor ponosi na własne ryzyko, jeśli nie uzyskał prawa do terenu, na którym inwestycja ma być realizowana. Zgodnie z art. 63 ust. 4 UPZP wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu, a jej uzyskanie nie jest powiązane z koniecznością posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane będzie konieczne dopiero na etapie wystąpienia pozwolenia na budowę.

Konsekwencją tego założenia jest uznanie, że w tym samym czasie może toczyć się wiele postępowań w przedmiocie określenia warunków zabudowy, bez gwarancji dla wnioskodawców, że ich inwestycja będzie zrealizowana. Brak uzyskanych praw do terenu nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, które inwestor poniósł w związku z przygotowaniem samego wniosku, podejmując ryzyko niezrealizowania inwestycji na terenie, do którego praw nie ma zagwarantowanych.

 

Marcin Płoszka

radca prawny

Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

Masz wątpliwości? Potrzebujesz porady specjalisty? Zapytaj eksperta

Farma wiatrowa, fot. Alexander Boden/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here