Komisja przyjęła sprawozdanie dot. projektu o efektywności energetycznej


Sejmowakomisja energii i skarbu państwa przyjęła w czwartek sprawozdanie do rządowegoprojektu ustawy o efektywności energetycznej. Drugie czytanie projektu będziena posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Sprawozdawcą projektu będzie poseł PiS Maciej Małecki.

 

Jak mówilipodczas obrad komisji przedstawiciele resortu energii, nowa ustawa powinnazostać uchwalona jak najszybciej, bo Polsce mogą grozić kary za niewdrożenie dokrajowych przepisów unijnej dyrektywy z 2012 r., zgodnie z którą państwaczłonkowskie muszą osiągnąć do 2020 r. określony poziom oszczędności energii. Wpaździerniku 2015 r. KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia jej zapisów. Miałaona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r.

 

Unijnadyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania krajowych,długoterminowych strategii dotyczących wspierania inwestycji w renowacjękrajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych,jak i prywatnych.

 

Przedstawiającrządowy projekt wiceminister energii Andrzej Piotrowski ocenił, że po wdrożeniuproponowanych rozwiązań poprawi się efektywność energetyczna i innowacyjnośćpolskiej gospodarki. “Realizacja przedsięwzięć służących poprawieefektywności energetycznej, poza wymierną oszczędnością energii, będziestymulować również wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkueuropejskim, szczególnie tych, które są zaliczane do kategorii wysoko energochłonnych”- mówił.

 

Piotrowskizwracał uwagę, że projekt “znosi obowiązek przeprowadzenia przetargu, wwyniku którego prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawieefektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej”.

 

“Będzieto stanowić znaczne uproszczenie procedury wydawania świadectw efektywnościenergetycznej. Rezygnacja z przetargów jest wynikiem negatywnych doświadczeńzwiązanych z ich wprowadzeniem w 2013, 2014 i 2015 roku” – podkreślił.

 

W projekcieustawy określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczącegoefektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznegoprzedsiębiorstwa. Projekt zawiera też zadania jednostek sektora publicznego dlapoprawy efektywności energetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.

 

Krajowy plandziałań minister energii będzie opracowywał co 3 lata. Plan ma zawierać opisprogramów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorachgospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności, informacje ooszczędnościach energii w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu, wreszcie wkońcowym zużyciu energii. Ponadto znajdzie się w nim strategia wspieraniainwestycji w renowację budynków. Pierwszy raz taki plan minister energii będziemusiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

 

Projektowanaustawa wprowadza też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznegomoże realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawęefektywności energetycznej. Wszystkie polskie organy władzy publicznej będąmiały obowiązek kupowania efektywnych energetycznie produktów i usług. Będą teżmusiały kupować czy też wynajmować efektywnie energetyczne budynki orazwypełnić zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w budynkachmodernizowanych i przebudowywanych należących do skarbu państwa.

 

Z projektuustawy wynika też, że zostanie zachowany – funkcjonujący od 2013 r. obecniesystem świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Polega onna tym, że przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcomkońcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskaći przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów.Jeśli ich nie mają, są zobowiązane do tego, by wnieść tzw. specjalną opłatęzastępczą. Jednak nowe przepisy zakładają stopniowe odchodzenie od opłatyzastępczej za możliwość nie podejmowania działań inwestycyjnych – zwiększeniaefektywności energetycznej.

 

Podczasobrad komisji resort energii przedstawił poprawki do rządowego projektu.Najważniejsze z nich dotyczą m.in. zmiany kryteriów określających tzw.energochłonnego odbiorcę końcowego, który będzie mógł skorzystać zalternatywnego mechanizmu poprawy efektywności energetycznej. Zamiast obowiązującegodotąd kryterium 15-proc. udziału kosztów energii elektrycznej w produkcjidanego podmiotu, wprowadza się kryterium związane z wykonywaniem określonejdziałalności gospodarczej (według kodów PKD). Jak argumentuje resort, dziękitemu, z alternatywnego mechanizmu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, którezużywają co najmniej 100 GWh. Przyjęto też poprawkę, która wprowadza możliwośćskładania oświadczeń o przeprowadzeniu działań proefektywnościowych nie tylkodo przedsiębiorstw sprzedających prąd, ale i tych sprzedających ciepło i gaz.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here