Kim jest prosument?


Energii odnawialnej nie brakuje. Świat ma jej bogate zasobyw ziemi, wietrze, wodzie czy docierających do nas promieniach słonecznych i niewykorzystuje tego potencjału. Szacuje się, że całkowity potencjał technicznyenergii odnawialnej może 100-krotnie przekraczać obecne światowezapotrzebowanie na energię[1].

 

Skoro darmowa energia jest ogólnodostępna, a kosztytechnologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych spadają, dlaczego zniej nie skorzystać? Zapotrzebowanie na energię rośnie z roku na rok. W tejsytuacji budowanie własnej samodzielności i niezależności energetycznej wydajesię być bardzo kuszącą możliwością.

 

Definicja prosumenta

Jednak zanim wymienimy zalety produkowania energii na własnepotrzeby, wyjaśnijmy, kim jest prosument i spróbujmy go zdefiniować. Pojęcieprosumenta znane jest z ekonomii i stanowi połączenie słów producent i konsument.Czyli prosumentem jest ktoś, kto jednocześnie produkuje i konsumuje jakieśdobro. W sektorze energetycznym prosumentem określa się osobę, która produkujeenergię elektryczną we własnej mikroinstalacji OZE i zużywa ją na własnepotrzeby. Prosumentem może zostać każda osoba fizyczna, np. inwestując w instalacjęfotowoltaiczną.

 

Dlaczego warto zostać prosumentem?

Argumenty, które mogą przekonać do rozpoczęciaindywidualnego wytwarzania energii, są zróżnicowane. W pierwszej kolejnościnależy wymienić korzyści ekologiczne. OZE obniżają emisję CO2, nie generują dośrodowiska pyłów zawieszonych czy rakotwórczego benzo(a)pirenu, czego oefektach spalania węgla powiedzieć nie można i są potencjalnie niewyczerpanymźródłem, podczas gdy paliwa kopalniane pewnego dnia się wyczerpią lub ichwydobycie stanie się nieopłacalne. Inną sprawą jest fakt, że rozwój rynkuprosumenckiego uzupełnia tradycyjną elektroenergetykę i przyczynia się dozmniejszenia kosztów przesyłu i dystrybucji energii. Wpływa na poprawę jakościenergii dostarczanej do odbiorców końcowych. Mikroinstalacje mogą być teżratunkiem dla osób mieszkających na obszarach niezurbanizowanych, gdzienieprzerwane dostawy prądu nie zawsze są możliwe. Kolejnym argumentem, jestwpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na przedsiębiorczość – tworzą się nowemiejsca pracy, a firmy z rodzimym kapitałem budują nowoczesny i innowacyjnyrynek urządzeń energetyki rozproszonej (w Polsce wiele takich urządzeń trafiaobecnie na eksport). Zaletą jest też niewątpliwie łatwość zastosowaniarozwiązań wykorzystujących zieloną energię na indywidualne potrzeby orazmożliwość sprawdzania wydajności tych urządzeń, co szybko pozwoli samodzielniewyrobić sobie zdanie na temat opłacalności bycia prosumentem.

 

Prosument NFOŚIGW

Ze słyszenia możemy też znać słowo „prosument” funkcjonującejako skrócona nazwa programu priorytetowego Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej – „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródełenergii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup imontaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.  

 

Program ten ma na celu uniknięcie lub ograniczenie emisjiCO2, a dodatkowo promowanie odnawialnych źródeł energii i postaw prosumenckich,podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej, a także rozwój rynkudostawców urządzeń i instalatorów, a co za tym idzie, zwiększenie liczby miejscpracy w tym sektorze.

 

W ramach programu „Prosument” można uzyskać dofinansowaniezakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji OZE na potrzeby domówjednorodzinnych lub wielorodzinnych. Z programu może skorzystać każda osobafizyczna, wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa oraz jednostki samorząduterytorialnego[2]. 

 

I ty możesz przyczynić się do zmiany

Energia odnawialna jest coraz bardziej konkurencyjna dlainnych sposobów wytwarzania energii. Z tego też powodu wykorzystanie OZE stalewzrasta, a niektórzy widzą w nich nawet potencjał przemiany światowego systemuelektroenergetycznego na dobre. Bycie prosumentem, to stanie się ogniwem włańcuchu prowadzącym do tego przekształcenia układu sił.

 

Oczywiście należy zaznaczyć, że prosumenci mają tylkouzupełniać tradycyjną elektroenergetykę. Pomóc wykorzystać lokalnie dostępneźródła i wyrównać niedobory. To wzmocni z kolei samorządy, które zaangażują sięw wydawanie odpowiednich pozwoleń, planów zagospodarowania przestrzennego iinnych dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia przygody z samodzielnymwytwarzaniem energii na własne potrzeby. Firmy produkujące urządzenia OZE będąsię rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, napędzając gospodarkę. Wszyscy zaśskorzystamy na czystszym środowisku naturalnym.

 

 

Katarzyna Kujac

fot. 10 10/CC BY 2.0


[1]          Demaskowanie mitów: obalanie mitów oenergii odnawialnej, raport WWF 2014, wersja PL, s.7.

[2]          Informacje dot. programu „Prosument”za NFOSiGV.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here