AKTÓWKA REO.pl: Kiedy raport środowiskowy jest obowiązkowy

 

Na początku był chaos… dopiero w 2008 roku powstała tzw. ustawa ooś, a do niej różnego rodzaju rozporządzenia. Wśród nich znajduje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko”.

W istocie ww. akt prawny został utworzony 9 listopada 2004 roku, natomiast Rozporządzenie z 9 listopada 2010 jest jego nowelizacją. Zmiany przeprowadzono, aby oba akty prawne były ze sobą kompatybilne i zgodne z prawem unijnym.

Zatem ustawa ooś z 2008 r. oraz rozporządzenie z 9 listopada 2010 r. to nierozerwalna całość stanowiąca absolutne minimum przy kwalifikowaniu projektu do procedury środowiskowej oraz do przeprowadzenia pełnej procedury.

Rozporządzenie dzieli inwestycje na 2 zasadnicze grupy: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto ww. Rozporządzenie określa przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, a przez to będą zaliczane do I lub II grupy.

Istnieje jeszcze trzecia nieformalna grupa – inwestycje mające wpływ na obszary Natura 2000.

Jeśli planowana inwestycja nie jest sklasyfikowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 roku, może to oznaczać, że należy do grupy przedsięwzięć nie podlegających ocenie oddziaływania na środowisko.

Podstawowa różnica pomiędzy grupami jest taka, że dla grupy pierwszej raport środowiskowy jest obowiązkowy, natomiast dla grupy drugiej jest on opcjonalny.

Najprościej podział na grupy można opisać w sposób następujący. Pierwsza grupa to takie inwestycje, które zawsze oddziaływają na obszar wykraczający poza ten przeznaczony pod inwestycję. To projekty, które zawsze znacząco wpływają na zmiany w lokalnych ekosystemach. W związku z tym, ubiegając się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów z I grupy, razem z wnioskiem obowiązkowo składamy raport środowiskowy. Przykłady konkretnych przedsięwzięć są wypunktowane w Rozporządzeniu.

Druga grupa to inwestycje, które nie zawsze mają wpływ na obszary sąsiadujące z terenem inwestycji i nie zawsze mają negatywny lub jakikolwiek wpływ na lokalne ekosystemy. W przypadku tych projektów raport środowiskowy jest nieobowiązkowy. O tym, czy przygotowanie tego dokumentu będzie konieczne, czy też nie, decyduje urząd uzgadniający (wydający) decyzję w porozumieniu z urzędami, z którymi się konsultuje.

Tutaj jednak należy się spodziewać, że w większości przypadków raport będzie wymagany. Przyczyna jest prosta – urzędnicy wolą się po prostu w ten sposób zabezpieczyć. Z powodu takiej nadgorliwości urzędników bywa, że trzeba przygotować raport środowiskowy np. dla Małej Elektrowni Wodnej o mocy do 0,5 MW, mimo że według rozporządzenia przy takiej inwestycji raport oddziaływania inwestycji na środowisko nie jest. W zasadzie stałą praktyką jest też nakładanie obowiązku przygotowania raportu środowiskowego dla farm wiatrowych poniżej 100 MW, nawet dla tych np. 6 MW, mimo iż przepisy tego nie wymagają.

Przy projektach z II grupy warto jednak pamiętać o Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) [czytaj – Jak przygotować wniosek o decyzję środowiskową]. Jeśli jest ona bardzo dobrze przygotowana, to urząd w przypadku niektórych projektów może odstąpić od konieczności przeprowadzenia pełnego postępowania i od razu wydać decyzję. Dlatego warto tej części postępowania poświęcić szczególną uwagę i skrupulatnie przygotować KIP lub zlecić to profesjonalistom. Dzięki temu możemy zminimalizować koszty, które pochłonie procedura środowiskowa. Ale co ważniejsze dla samego przedsięwzięcia, możemy znacznie skrócić czas pozyskania takiej decyzji.

W przypadku, gdy mimo lektury Rozporządzenia mamy wątpliwości, do której grupy zaliczana jest planowana przez nas inwestycja, zawsze można zapytać. Jeśli czujemy się na tyle pewnie, aby samodzielnie przeprowadzić procedurę środowiskową, to warto zadzwonić do urzędu, do którego będziemy składać wniosek. Urzędnicy zazwyczaj chętnie udzielają takich informacji. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach, to przeprowadzenie całej procedury powierzmy specjalistom.

 

Kira Radlińska

Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko

KR EKO

fot. sxc.hu