KE zaleca przyjęcie podstawowych zasad dot. gazu z łupków

Komisja Europejska przyjęła w środę, 22 stycznia, zalecenie mające na celu zapewnienie właściwej ochrony środowiska i klimatu w przypadku intensywnego szczelinowania hydraulicznego – techniki stosowanej głównie w wydobyciu gazu z łupków.

Zalecenie ma pomóc wszystkim państwom członkowskim, chcącym stosować tę metodę, zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i środowiskiem oraz poprawić przejrzystość dla obywateli – poinformowała KE.

Uzupełniając w razie potrzeby stosowne istniejące prawodawstwo UE, w zaleceniu wzywa się państwa członkowskie w szczególności do: wcześniejszego planowania i oceny potencjalnych łącznych skutków przed udzieleniem koncesji; starannej oceny skutków i zagrożeń dla środowiska naturalnego; zapewniania integralności odwiertów odpowiadającej kryteriom najlepszych praktyk; sprawdzania jakości lokalnej wody, powietrza i gleby przed rozpoczęciem szczelinowania w celu monitorowania wszelkich zmian i sprostania pojawiającym się zagrożeniom; kontroli emisji do atmosfery, w tym emisji gazów cieplarnianych, przez wychwytywanie gazów; informowania społeczeństwa o chemikaliach stosowanych w poszczególnych odwiertach; oraz zapewnienia, aby operatorzy stosowali najlepsze praktyki przez cały okres realizacji projektu.

Państwa członkowskie proszone są o zastosowanie zasad w ciągu sześciu miesięcy. Począwszy od grudnia 2014 r., powinny one co roku informować Komisję o wprowadzonych środkach. Komisja będzie monitorować realizację zalecenia, korzystając z publicznie dostępnej tablicy wyników, która umożliwi porównanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Po 18 miesiącach sprawdzi skuteczność tego podejścia
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here