KE: Unia energetyczna zapewni bezpieczną, zrównoważoną, konkurencyjną energię

Dążąc do realizacji sztandarowego priorytetu określonego w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu.

W komunikacie przesłanym do mediów Komisja określa unię energetyczną jako klauzulę solidarności (ograniczenie uzależnienia od pojedynczych dostawców oraz od państw sąsiadujących, w szczególności w przypadku zakłóceń w dostawach energii. Większa przejrzystość przy zawieraniu przez państwa UE umów zakupu energii lub gazu z krajami spoza UE) i przepływ energii stanowiący „piątą swobodę” (swobodny przepływ energii ponad granicami przy pełnym egzekwowaniu obowiązujących przepisów w obszarach takich jak rozdział sektora energii i niezależność organów regulacyjnych oraz podejmowanie działań prawnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Przebudowa rynku energii elektrycznej, aby stał się bardziej połączony, w większym stopniu uwzględniał energię odnawialną i lepiej reagował na zmiany. Gruntowny przegląd interwencji państwa na rynku wewnętrznym oraz stopniowe wycofywanie dotacji szkodliwych dla środowiska).

 

W kontekście unii energetycznej KE podkreśla znaczenie efektywności energetycznej (zasadnicza zmiana podejścia do efektywności energetycznej i traktowanie jej jako pełnoprawnego źródła energii, tak aby mogła ona konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii) oraz przejście na trwałe społeczeństwo niskoemisyjne (zapewnienie, by lokalnie wytwarzana energia, w tym ze źródeł odnawialnych, była w łatwy i skuteczny sposób przyjmowana do sieci; promowanie przewagi technologicznej UE poprzez opracowanie technologii odnawialnych nowej generacji oraz objęcie wiodącej pozycji w dziedzinie elektromobilności, przy jednoczesnym wzroście eksportu i konkurowaniu na rynku światowym przez europejskie przedsiębiorstwa).

Jak czytamy w komunikacie KE, obywatele stanowią trzon unii energetycznej, a ceny, które płacą, muszą być przystępne i konkurencyjne. Dostawy energii powinny być bezpieczne i zrównoważone. Należy również zwiększyć konkurencyjność oraz dać wszystkim konsumentom większy wybór.

Te i inne zobowiązania towarzyszą planowi działania na rzecz osiągnięcia tych ambitnych celów polityki energetycznej i klimatycznej.

– Energia zbyt długo nie była włączona do fundamentalnych swobód unijnych.Bieżące wydarzenia dowodzą, że stawka jest wysoka. Wielu obywateli obawia się, że nie będą mieli dostępu do energii koniecznej do ogrzania domów.Europa musi działać wspólnie, z myślą o przyszłości.Chcę, by energia stanowiąca podstawę naszej gospodarki pochodziła z solidnych, wiarygodnych, bezpiecznych oraz, w coraz większej mierze, odnawialnych i zrównoważonych źródeł – powiedział Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker.

– Rozpoczynamy dziś najambitniejszy europejski projekt w dziedzinie energii od czasu powstania Wspólnoty Węgla i Stali. Projekt ten doprowadzi do połączenia 28 rynków energii w jedną unię energetyczną, zmniejszy zależność Europy od dostaw energii i zapewni inwestorom przewidywalność, która jest im tak niezbędna, by tworzyć miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Rozpoczynamy dziś przejście na niskoemisyjną, przyjazną dla klimatu gospodarkę, na unię energetyczną, która stawia obywateli na pierwszym miejscu i oferuje im tańszą, bezpieczniejszą i zrównoważoną energię. Wraz z pozostałymi komisarzami, którzy ściśle współpracowali nad tym projektem, przy wsparciu całej Komisji pragnę urzeczywistnić unię energetyczną – mówił wiceprzewodniczący odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič.

– Weźmy się do roboty. Wyznaczyliśmy dziś drogę dla połączonego, zintegrowanego i bezpiecznego rynku energii w Europie.Teraz musimy go zbudować. Droga do prawdziwego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu rozpoczyna się właśnie tu. Dlatego skupię swoje działania na tworzeniu wspólnego rynku energii, oszczędnościach energii, zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz dywersyfikacji dostaw. Po wielu latach opóźnień nie możemy przegapić tej okazji na stworzenie unii energetycznej. Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera podejmuje najważniejsze kwestie – mówił komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete.

 

Redakcja reo.pl

źródło: KE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here