KE: system wsparcia zielonymi certyfikatami zgodny z prawem unijnym


Komisja Europejska 2 sierpnia 2016 r. wydała decyzjępotwierdzającą zgodność polskiego systemu wsparcia OZE opartego na świadectwachpochodzenia, tzw. zielonych certyfikatach, z unijnym prawem pomocy publicznej.

 

KE zaakceptowała także system ulg dla odbiorcówprzemysłowych w zakresie ponoszenia kosztów finansowania systemu wsparcia OZE.

 

Oba mechanizmy wsparcia, zarówno zielone certyfikaty, jak iulgi dla odbiorców przemysłowych uwzględnione zostały w ustawie z 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do ustawy. W chwiliobecnej zasady ich funkcjonowania wynikają z ustawy o odnawialnych źródłachenergii.

 

Obecnie świadectwa pochodzenia są wydawane istniejącyminstalacjom. Wytwórcy OZE mogli bowiem nabyć prawo do otrzymywania zielonychcertyfikatów, jeżeli uruchomili instalację wytwarzającą energię elektrycznąprzed dniem 1 lipca 2016 r.

 

Nowe instalacje OZE będą mogły skorzystać ze wsparcia wramach systemu aukcyjnego, na mocy ustawy o OZE. Aukcyjny system wsparcia OZEjest obecnie przedmiotem analizy ze strony Komisji Europejskiej, a MinisterstwoEnergii pozostaje w stałym kontakcie z Komisją w tej sprawie.

 

 

Źródło: ME

Fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here