KE opracowuje ramy działania dla polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.

Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku opracowania ram prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Było nim przyjęcie zielonej księgi, w której ogłoszono rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących polityki w tej dziedzinie. Komisja opublikowała również komunikat konsultacyjny o przyszłości procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage − CCS) w Europie.

Celem komunikatu jest zapoczątkowanie debaty nad wariantami działań, które zagwarantują doskonalenie tej technologii. Komisja przyjęła też sprawozdanie zawierające ocenę postępów, jakich dotychczas dokonały kraje UE w realizacji swoich celów w zakresie energii odnawialnej (które mają zostać zrealizowane do 2020 roku), oraz podsumowanie dotyczące wykorzystywanych w UE biopaliw i biopłynów.

– Musimy jak najszybciej określić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej na okres do 2030 roku, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwarantuje zrównoważony wzrost, konkurencyjne i przystępne ceny energii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne. Nowe ramy muszą uwzględniać konsekwencje kryzysu gospodarczego, lecz jednocześnie być na tyle wymagające, by umożliwić realizację długoterminowego celu polegającego na zredukowaniu emisji o 80-95 proc. do roku 2050 – powiedział Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii.

– Z każdym rokiem UE coraz bardziej uzależnia się od dostaw zagranicznych paliw kopalnych, co oznacza, że Europejczycy muszą więcej płacić za energię. Nie jest to racjonalne rozwiązanie − ani dla klimatu, ani dla gospodarki, ani dla naszej konkurencyjności. Dlatego w Europie powinniśmy do 2050 roku stworzyć społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne. Cele do zrealizowania do roku 2020 zostały wyznaczone, ale z punktu widzenia inwestora rok 2020 to zbyt krótka perspektywa. Najwyższy czas określić cele, które trzeba będzie zrealizować do roku 2030. Im szybciej to zrobimy, tym pewniejsze będą warunki działania europejskich przedsiębiorstw i inwestorów. A dla klimatu najlepiej będzie, jeśli wyznaczymy sobie ambitne cele – mówiła unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard.

Zielona księga w sprawie ram polityki do roku 2030 porusza szereg różnych kwestii, m.in.: Jakiego rodzaju cele w dziedzinie klimatu i energii należy zrealizować do 2030 roku? Jaki powinny mieć charakter i jaki powinien być ich poziom? Jak zapewnić spójność różnych instrumentów polityki? W jaki sposób system energetyczny może się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności UE? Jak uwzględnić różnice pod względem możliwości działania poszczególnych państw członkowskich?

Konsultacje potrwają do 2 lipca. W oparciu o opinie nadesłane przez kraje UE, instytucje unijne i zainteresowane podmioty Komisja zamierza do końca tego roku przedstawić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE na okres do roku 2030.

Jasne zasady w tym zakresie zagwarantują pewność inwestycji i pobudzą innowacje oraz popyt na technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej z punktu widzenia energii gospodarki europejskiej. Podstawą dla nowych ram działania będą doświadczenia związane z realizacją ram na okres do 2020 roku − dzięki temu można będzie również stwierdzić, jakie obszary wymagają udoskonalenia. Dokonanie takiego porównania będzie wymagało uwzględniania zmian, jakie zaszły po 2020 roku w systemie energetycznym i gospodarczym, jak i w sytuacji międzynarodowej.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

W opublikowanym dzisiaj komunikacie konsultacyjnym opisano przeszkody, które sprawiły, że technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla nie rozwija się w tempie zgodnym z prognozami z roku 2007. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że przy aktualnych cenach w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji podmioty gospodarcze nie mają wystarczającej motywacji, by inwestować w CCS.

Komunikat, w którym przedstawiono warianty dalszych prac nad CCS i szybkiego wdrażania go, zachęca zainteresowane strony do przesyłania swoich uwag na temat znaczenia CCS w Europie. Komisja uwzględni wyniki konsultacji przy opracowywaniu ram działania w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej na okres do roku 2030.

Energia odnawialna

Ze sprawozdania na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej wynika, że aktualna polityka polegająca na stosowaniu prawnie wiążących celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych spowodowała w okresie do 2010 r. znaczny wzrost w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, a udział energii z tych źródeł w UE osiągnął 12,7 proc. Aby kontynuować tę tendencję i osiągnąć cele wyznaczone na okres do 2020 roku, potrzebne będą dalsze działania. Szczególnie należy się skoncentrować na zapewnieniu inwestorom pewności warunków działania, redukowaniu formalności administracyjnych i zwiększeniu przejrzystości planowania.

 

KE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here