KE oceniła postępy państw członkowskich w rozwoju OZE

Komisja Europejska przyjęła w środę 27 marca sprawozdanie oceniające postęp krajów członkowskich w realizacji unijnych celów dotyczących rozwoju odnawianych źródeł energii. Sprawozdanie zawiera także części poświęcone systemowi kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów zużywanych w UE oraz skutkom gospodarczym, społecznym i środowiskowym tego zużycia.

W przyjętej w 2009 r. dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii określono wiążące cele krajowe w zakresie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Są one skoncentrowane na osiągnięciu do 2020 r. 20 proc. udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu. Każde z państw członkowskich musi zrealizować swój własny cel, jakim jest osiągnięcie określonego poziomu udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu. Ponadto, w odniesieniu do sektora transportu, wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do osiągnięcia poziomu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Przyjęcie aktualnych ram politycznych obejmujących prawnie wiążące cele, spowodowało znaczny wzrost w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Najnowsze dostępne dane Eurostatu wskazują, że Unia Europejska i większość jej państw członkowskich są na dobrej drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych na 2020 r. W 2010 r. udział energii odnawialnej wynosił w UE 12,7 proc., a większość państw członkowskich już osiągnęła swoje cele pośrednie na lata 2011/2012 określone w dyrektywie. W odniesieniu do unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju, uważa się, że państwa członkowskie wdrażają system dla biopaliw zbyt wolno. Obecnie potencjalne negatywne skutki zużycia biopaliw w UE nie wymagają dalszych konkretnych działań na poziomie polityki.

Chociaż w okresie do 2010 r. odnotowano postęp w tym obszarze, to istnieją powody do obaw co do rozwoju sytuacji: transpozycja dyrektywy przebiegała wolniej niż zakładano, miedzy innymi ze względu na panujący w Europie kryzys gospodarczy. Droga do osiągnięcia celu końcowego staje się z czasem coraz trudniejsza, zatem w nadchodzących latach niezbędne będzie podjęcie większych wysiłków przez większość państw członkowskich. Samo realizowanie aktualnej polityki nie wystarczy, by osiągnąć wymagane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w większości państw członkowskich. Dlatego też potrzebne będą dodatkowe działania, aby w nadchodzących latach państwa członkowskie mogły kontynuować realizację wyznaczonego planu.

Państwa członkowskie powinny tak szybko, jak to możliwe, zakończyć transpozycję dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz usunięcia barier dla stosowania energii odnawialnej poprzez: podjęcie działań na rzecz ograniczenia obciążeń administracyjnych i opóźnień; rozwój sieci elektrycznej i lepszą integrację energii odnawialnej na rynku; bardziej stabilne i przejrzyste, a przy tym opłacalne i dostosowane do wymogów rynku programy wsparcia.

Przygotowane na ten rok przez Komisję Europejską wytyczne dotyczące systemów wsparcia i reform mają na celu zapewnienie, że takie wsparcie będzie opłacalne i umożliwi włączenie produkcji energii odnawialnej do systemu rynku energii.

Brak realizacji wyznaczonych na 2020 r. celów w zakresie energii odnawialnej będzie miał poważne konsekwencje dla UE. Po pierwsze, szybki rozwój energii ze źródeł odnawialnych jest ważnym warunkiem umożliwiającym przejście do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. W tym kontekście obecne dziesięciolecie ma zasadnicze znaczenie o ile chodzi o skierowanie Europy na właściwe tory: podejmowane dziś decyzje inwestycyjne będą wywierały wpływ na sektor energetyczny przez kolejne 30 lat. Po drugie, brak realizacji wyznaczonych celów wstrzymałby postępy w realizacji trzech celów polityki energetycznej UE: UE w dalszym ciągu pozostałaby w znacznym stopniu zależna od paliw kopalnych, co zagroziłoby celom w zakresie „bezpieczeństwa dostaw” i „zrównoważonej energii”. Ponadto niedostateczne wdrożenie licznych technologii w zakresie energii odnawialnej uniemożliwiłoby właściwą redukcję kosztów produkcji a tym samym zwiększenie konkurencyjności UE na skutek wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wreszcie, niezrealizowanie wiążących celów krajowych mogłoby być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here