KE dąży do wyższych docelowych poziomów recyklingu

Komisja uchwaliła w środę, 2 lipca, wnioski, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, a znaczenie recyklingu w państwach członkowskich ma zostać wzmocnione. Osiągnięcie nowych wartości docelowych dla odpadów pozwoli stworzyć 580 tys. nowych miejsc pracy, zwiększyć konkurencyjność Europy oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na dostępne w ograniczonych ilościach – a więc drogie – zasoby.

Propozycje Komisji oznaczają również zmniejszenie obciążeń dla środowiska oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z planami do 2030 r. Europejczycy mają objąć recyklingiem 70 proc. odpadów komunalnych oraz 80 proc. odpadów opakowaniowych, a począwszy od 2025 r. zakazać składowania odpadów nadających się do recyklingu. Wyznaczono również cele w zakresie zmniejszenia odpadów morskich i ograniczenia marnotrawienia żywności.

Przegląd mający na celu zaostrzenie wartości docelowych dla odpadów, które to wartości ustalono w obowiązujących dyrektywach, stanowi część ambitnego projektu fundamentalnej zmiany sposobu funkcjonowania gospodarki – z linearnego na mający charakter obiegu zamkniętego. Ta nowa koncepcja zakłada inny model gospodarowania niż ten, który z grubsza polega na wydobywaniu surowców, jednorazowym ich wykorzystywaniu, a następnie wyrzucaniu. W gospodarce o obiegu zamkniętym normę stanowią ponowne wykorzystanie, naprawianie i recykling, a odpady nie są już wytwarzane. Wykorzystywanie (w tym wtórne) materiałów przez dłuższy czas i z większą wydajnością wzmocni również konkurencyjność UE na rynkach światowych. Koncepcja ta jest tematem komunikatu wyjaśniającego, w jaki sposób innowacje na rynkach materiałów uzyskiwanych w recyklingu, nowe modele biznesowe, projektowanie uwzględniające kwestie ekologiczne oraz symbioza przemysłowa mogą umożliwić nam postępy na drodze do gospodarki i społeczeństwa wytwarzających zerową ilość odpadów.

– Żyjemy wprawdzie w XXI w. – z jego gospodarkami wschodzącymi, milionami nowych konsumentów z klasy średniej oraz wzajemnie powiązanymi rynkami – ale z linearnymi systemami ekonomicznymi rodem z XIX w. Jeżeli chcemy utrzymać naszą konkurencyjność, musimy jak najefektywniej wykorzystywać dostępne nam zasoby, co oznacza, że musimy poddawać je recyklingowi i przywracać do produktywnego użytku, a nie wywozić na składowiska jako odpady. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym jest nie tylko możliwe, ale również opłacalne. Nie oznacza to jednak, że można je osiągnąć bez właściwych decyzji politycznych. Zaproponowane przez nas wartości docelowe na rok 2030 wymagają podjęcia działań już dziś, tak by przyspieszyć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystać wiążące się z tym szanse biznesowe i możliwości zatrudnienia – powiedział komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

– Badania naukowe i innowacje stanowią klucz do sukcesu gospodarki o obiegu zamkniętym – dlatego właśnie proponujemy dziś skoordynowane podejście. Oprócz sprzyjających uregulowań również nasz nowy program ramowy „Horyzont 2020” wniesie wkład w know-how niezbędne dla przekształcenia UE w zasobooszczędną, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną – mówiła unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

W komunikacie pokazano, w jaki sposób bardziej wydajne wykorzystywanie zasobów otworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Źródłem tej większej wydajności będą nowatorskie projekty, produkty o lepszych parametrach i dłuższym okresie użytkowania, ulepszone procesy produkcyjne, wybiegające w przyszłość modele biznesowe oraz innowacje techniczne pozwalające zamieniać odpady w zasoby. Zbiór konkretnych działań powiązanych z komunikatem ma na celu stworzenie warunków ramowych ułatwiających faktyczne osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmuje on lepiej wzajemnie powiązane strategie, inteligentne regulacje i aktywne wsparcie ze strony badań naukowych i innowacji. Pozwoli to uruchomić inwestycje i pozyskać finansowanie, a jednocześnie wzmocnić istotną rolę przedsiębiorstw i udział konsumentów. Zaproponowano także mierzenie produktywności zasobów na podstawie stosunku PKB do zużycia surowców. Przy tej okazji zasugerowano, że w ramach nadchodzącego przeglądu strategii „Europa 2020” można by rozważyć, czy zwiększenie do 2030 r. produktywności zasobów o 30 proc. nie powinno zostać uznane za jeden z głównych celów strategii.

Zaproponowane inicjatywy zostają przyjęte jednocześnie z uzupełniającymi komunikatami dotyczącymi następujących tematów: inicjatywa na rzecz „zielonych” miejsc pracy; plan działań proekologicznych na rzecz MŚP; możliwości efektywnej gospodarki zasobami w sektorze budownictwa. Wspólnie wszystkie te projekty zainicjują odnowiony program na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami na nadchodzące lata.

Wnioski ustawodawcze trafią teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego. Postęp, jeśli chodzi o osiągnięcie docelowej produktywności zasobów, będzie monitorowany w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Wartość ta zostanie również uwzględniona w kontekście śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. Wzmocnione zostaną wysiłki w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. Ramy polityczne służące wspieraniu tego rodzaju gospodarki będą dalej rozwijane w najbliższych latach.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here