KE będzie sprawdzać wdrażanie polityki ochrony środowiska w krajach UE


Komisja Europejska przyjęła w poniedziałek nowe narzędzieusprawniające wdrażanie europejskiej polityki ochrony środowiska i wspólnieuzgodnionych przepisów – przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska.Komisja razem z państwami członkowskimi zajmie się przyczynami luk we wdrażaniuprzepisów i będzie szukać rozwiązań, zanim problemy staną się palące ispowodują uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochronyśrodowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić 50 mld euro rocznie nakosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko.Jak wynika z badania Eurobarometr, 75 proc. obywateli uważa europejskieprzepisy za niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju, a 80 proc. zgadza sięz tym, że instytucje europejskie powinny mieć możliwość kontrolowaniaprawidłowego stosowania przepisów.

– Niepełne i niejednolite wdrażanie przepisów dotyczącychochrony środowiska nikomu nie wychodzi na dobre. Skuteczniejsze stosowanieprawa środowiskowego przyniesie korzyści obywatelom, administracji publicznej igospodarce. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi przegląd wdrażania polityki ochronyśrodowiska. Komisja Europejska jest zdecydowana pomagać państwom członkowskim wdopilnowaniu, aby jakość powietrza i wody oraz sposób gospodarowania odpadami wich krajach odpowiadały najwyższym normom. Potrzebne do tego informacje,narzędzia i harmonogram udostępni nam ten przegląd – powiedział komisarz dospraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.

Przedstawiony w poniedziałek pakiet środków zawiera 28sprawozdań krajowych, w których pokazane są silne i słabe strony, a takżemożliwości poprawy sytuacji; komunikat, w którym zawarto streszczenie wnioskówdotyczących polityki, wynikających ze sprawozdań krajowych, oraz analizęwspólnych tendencji w takich obszarach, jak: jakość powietrza, gospodarkaodpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość wody oraz przyroda iróżnorodność biologiczna; zalecenia dla państw członkowskich dotycząceusprawnień.

Zagospodarowanieodpadów pozostaje wyzwaniem

Z przeglądu wynika, że obszar gospodarowania odpadami izapobiegania ich powstawaniu pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państwczłonkowskich. Sześciu państwom nie udało się ograniczyć składowania odpadówkomunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodnościz polityką UE dotyczącą odpadów mogłoby przyczynić się do powstania 400 tys.dodatkowych miejsc pracy.

Pomimo wielu lokalnych sukcesów w obszarze przyrody iróżnorodności biologicznej wdrażanie przepisów UE dotyczących ochrony przyrodymusi zostać usprawnione – potwierdzają to ustalenia unijnej kontroli sprawnościdyrektywy siedliskowej i ptasiej. Jeśli tego nie zrobimy, utrata różnorodnościbiologicznej w UE będzie postępować i ograniczać zdolności ekosystemównaturalnych do zaspokajania potrzeb człowieka w przyszłości.

Jakość powietrzawciąż problemem

W 23 z 28 państw członkowskich normy jakości powietrza sąnadal przekraczane – w sumie w ponad 130 miastach w całej Europie. Transportjest głównym źródłem problemów z jakością powietrza. Trzeba zintensyfikowaćdziałania zmniejszające poziom hałasu w środowisku – jest to druga najbardziejszkodliwa przyczyna środowiskowa złego stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o jakość wody i zarządzanie wodą, większośćpaństw członkowskich ma trudności z osiągnięciem pełnej zgodności z przepisamidotyczącymi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a wobec 13 państw UEpodjęła kroki prawne. Stężenia azotanów i poziom eutrofizacji nadal stanowiąpoważny problem w niemal wszystkich państwach członkowskich.

Nieefektywnaadministracja problemem państw UE

Istnieje kilka głównych przyczyn, które są wspólne dla wielupaństw członkowskich: nieefektywna koordynacja między poziomamiadministracyjnymi, niewystarczający potencjał administracyjny oraz brak wiedzyi danych.

Po rozpoczęciu przeglądu wdrażania polityki ochronyśrodowiska prowadzone będą rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi,wprowadzone zostanie narzędzie umożliwiające im wzajemną wymianę doświadczeń iwiedzy fachowej. Poza tym odbędą się debaty polityczne w Radzie ds. Środowiska.

Jeżeli wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwiewdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne. Aby uniknąć tego scenariusza,Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach przeglądu wdrażaniapolityki ochrony środowiska. Dzięki temu państwa członkowskie mogą usprawnićwdrażanie polityki ochrony środowiska i przepisów w tej dziedzinie.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest częściąrealizowanej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa, która obejmujepoprawę wdrażania obowiązujących przepisów i strategii politycznych.

 

 

REO.pl

źródło: KE

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here